Vänsterpartiet Gällivare

Kvartalsrapporter 3/2016

Kommunstyrelsen

Vi har sedan 1/10 ny kommunchef, Mats Pettersson, på plats i kommunen, vilket känns oerhört positivt.

   Förhandlingarna med LKAB har varit lyckosamma gällande verksamhetslokaler och vi har förslag på en överenskommelse som ska lyftas till KF för beslut. Här känner vi att vi fått gehör för vårt krav på full kostnadsersättning för de ytor vi äger och hyr. Vi har hänskjutit frågan gällande merkostnader och ersättning för ishallen till en medlare för att komma vidare i processen.

   En integrationsstrateg är anställd och börjar nu i november. Vi kan nu arbeta mer med integration och implementation av vår integrationsplan.

   Det finns nu färdiga detaljplaner för ca 1100 bostäder, så bostäder är på gång.

   Kunskapshuset och den nya förskolan på Tallbacka har gått vidare in i detaljplanering och beräknad byggstart är 2017. Ishallen ligger tyvärr ännu kvar för beslut hos Mark- och miljödomstolen. Planering av Sjöparken pågår och under 2017 kommer vi att se resultat där.

Jeanette Wäppling, ordförande i styrelsen

 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Just nu föds det ganska så mycket barn i vår kommun, vilket gör att vi har kö på våra förskolor. Vi siktar på att öppna tillfälliga avdelningar, kanske en i Koskullskulle för att klara den ”roliga anstormningen” som det absolut är. Alternativet är överinskrivningar, vilket inte alltid leder till en så bra start för de yngre barnen.

   Vi har stora problem med att få behöriga lärare på plats och har heller inte klarat av att besätta alla tjänster till dags datum. Våra husvikarier har räddat oss från det värsta scenariot!

   De nya statliga pengarna för lönelyftet har precis fördelats ut och vi känner en viss oro över vilka reaktioner vi kommer få från vår lärarkår. Vill man provocera kan man säga att vi nu fått A – B – C lag på skolorna genom de nya förstelärarna och lönereformerna.

   Skolstrukturen rullar på bra. Planerna på ombyggnad/tillbyggnad av Hedskolan är klara och nu börjar byggplanerna på Sjöparken som då blir en högstadieskola. Den planeras i två spår, en med fritidsgårdverksamheten på Sjöparken och den andra utan och där fritidsgårdsverksamheten finns på Multihuset i centrum.

   Nästa sommar kommer vi bli utan fritidsgård ett antal månader på hösten då Stacken rivs och gårdsverksamheten flyttar in provisoriskt på f.d. O’learys under ombyggnadstiden.

   Planerna på en ny F-6 eller F-3 skola på Repisvaara kommer lämnas in till KS den närmaste tiden. Vi ser i en nära framtid att människorna kommer lämna Malmberget och strömmen av människor hamnar nere i Gällivare.

   Tyvärr går BUoK:s budgetunderskott åt fel håll och ligger nu närmare 5 miljoner i underskott. Till stor del ligger det på överutlagda tjänster och vikariekostnader. Under år 2015-2016 har resurskrävande elever/grupper ökat på våra skolor.

   Projektet Dokumentera Malmberget har överskridit sin budget.

   Nämnden har ansökt om att få del av det generella statsbidraget Gällivare kommun erhöll om 12 miljoner. Vi har begärt att få 2 miljoner då vi tillsatt extratjänster för att kunna hantera situationen med många nyanlända barn i förskola och skola. 

   Vi får tillbaka en nygammal skolchef i Rolf Wennebjörk, i väntan på rekryteringen av en ny skolchef.

   Vi kommer göra en översyn över ledningsstrukturen inom både skolan och kulturen under år 2017. Vi har chefer som har 4 medarbetare under sig, men också de som har 40-50 stycken.

   Ulla har ersatt Pernilla under hennes paus i nämnden, med bravur! I januari 2017 går undertecknad in som ordförande i nämnden, inte en helt ny roll i och för sig, men helt klart med ganska så många utmaningar de två närmaste åren.   

Karl-Erik Taivaalsaari, vice ordförande i nämnden

 

 

Service- och tekniknämnden

Under detta år har vissa punkter varit ofta uppe på tapeten, inte minst samhällsomvandlingen. Såg häromdagen att vi äntligen är överens med LKAB. Det känns skönt att nu kan vi lägga det bakom oss och se fram emot nya Gällivare.

   Vi har fått till oss information om vissa ändringar för snöröjningen kommande vinter. Detta är en av dom frågor som engagerar hela kommunen. Bättre snöröjning för, förhoppningsvis, lägre kostnad.

   En annan punkt är ishallen i Malmberget. Till sist slutade det med LKAB som ägare. Hur SoT kommer att agera för 2017 måste vi diskutera inom nämnden.

   Vi har hunnit med både hastighetssänkningar och även ökningar på vissa vägar. Vi är på god väg med en cirkulationsplats för Oljevägen/Cellulosavägen. Hoppas kunna få igång det under 2017.

   Det gläder mig att se alla byggen runt om i kommunen. Hus växer fram både här och där. Speciellt roligt är att se nya Solbacken växa fram runt husknuten. Det gläder en stolt kullebo.

Jonny Johansson, ledamot i nämnden

 

Miljö- och byggnämnden

Nämnden har haft besök av David Berggård, Länsstyrelsen, med anledning av samhällsomvandlingen. Vi ställde frågor om nämndens delaktighet i avvecklingen. Det finns domstolsbeslut från hösten 2015 att LKAB ska ta fram avvecklingsplaner i samråd med Länsstyrelsen och berörda myndigheter, varav MoB utgör en. Dessa avvecklingsplaner ska vara klara 1 juli 2017. Vid senaste nämnd blev vi informerade om att ett första möte är planerat där miljö- och byggchefen ska delta. Vi ställde även frågor om hur kommunmedborgare som blir direkt berörda av gruvverksamheten i Aitik kommer att få information samt stöd i dialogen med Boliden Mineral. Många har fastigheter med djurhållning och somliga bedriver näringsverksamhet. Vad har de för rättigheter och hur kan deras behov tillgodoses? De är inte behjälpta av en tomt i tätbebyggda områden. Nämnden fick information om att Länsstyrelsen kommer att bevaka frågorna samt delta i möten med de berörda byarna. Det fanns redan etablerade kontaktnät mellan Länsstyrelsen och byborna. 

   Vid nämndsmötet 29 september ställde sig ordförande på oppositionens sida och avslog ett ärende om marklov efter omröstning. Vi andra reserverade oss mot beslutet. Anmärkningsvärt är att vid förmötet, när vi gick igenom ärendena, nämnde ordförande inget om detta.

   Vid nämndsmötet den 13 oktober fanns detta ärende med, nu med krav på beslutsmotivering till avslaget. Vi som reserverat oss mot avslagsbeslutet deltog inte i avslagsmotiveringen, däremot yrkade v att nämndens majoritet skulle delta i beslutsmotiveringen. S yrkade att det skulle delegeras till ordförande. Vid omröstningen valde ordförande att ta det på delegation. Nämnden behandlade styrkorten för kommande år och tog beslut om dessa.

 

   Revisionen kommer att besöka nämnden vid novembersammanträdet, då vi även har planerat att besöka olika byggen, äldreboendet och gruppbostaden, Kommunalhemmet samt det nya området med kulturbyggnader i Koskullskulle.

   KS har den 24 oktober föreslagit till KF att räddningstjänsten organisatoriskt ska flyttas till MoB-nämnden, vilket gör att nämndens verksamhet förändras. Det kommer att innebära ett nytt namn, Miljö- bygg- och räddningsnämnd, nytt reglemente, ny budget, ny personal och för att nämna några konkreta förändringar vilket gör att nämndens ansvarsområde utökas. I beslutet från KS föreslås att nuvarande MoB-nämnds uppdrag återkallas och att KF väljer ledamöter till den nya nämnden, Miljö- bygg och räddningsnämnden. Vi anser att det är helt i sin ordning, eftersom det är en stor förändring av uppdraget och verksamheten jämfört med nuvarande MoB-nämnd.

Iris Dimitri, vice ordförande i nämnden

 

Socialnämnden

Det har varit invigning av Strandvillan 31/10 – stödboende för de som tidigare bott i Holkens, Grönsiskans och Älvbackas lägenheter. En mycket fin byggnad med 14 lägenheter. Byggnaden innehåller alla faciliteter som bastu, kök i alla lägenheter, sällskapsrum, möblerade uteplatser med grill m.m.

   Vi har fått svar från nämnd och utredning som tittat på möjligheten för trygghetsboende i kommunen. En bra utredning som visar på ett positivt resultat. Vi ska jobba vidare med frågan framöver.

   Inflyttning i Alen (gamla O’Learys) dröjer fram till tredje/fjärde kvartalet 2017. Där kommer bl.a. fritidsgården Stacken att inrymmas på två plan.

   En översyn av socialförvaltningen pågår. Här kommer vi att få en del svar som kanske ger oss möjligheten att effektivisera verksamheten.

   Vi har en spännande tid framför oss

Katinka Sundqvist Apelqvist, ordförande i nämnden

 

Matlaget AB

Vår ordförande Joakim har flyttat till Luleå. Styrelsemötena kommer att ske med Skype och fysiska möten i Luleå och Gällivare vid behov.

   Den 18 oktober ersatte jag Joakim vid information från kommunens konsult Inge Dahlgren gällande kostutredningen. Ordförande Rolf Wennebjörk beslutade att delegerade mötesdeltagare träffas sen man har läst igenom den skriftliga konsultrapporten. Inge tittar också på Matlagets begäran på vår produktion hur vi skall bli bättre miljömässigt, produktionsmässigt, och ekonomi etc.

   Nästa möte i Matlaget blir den 10 november. Då skall vi behandla revidering av arbetsordning samt förslag till affärsplan.

Ove Haarala, ledamot i styrelsen

 

Landstinget

Den stora och i media debatterade frågan har varit och är storregionärendet.

Vår landstingsgrupp äger icke frågan, utan frågan ägdes och avgjordes av vår distriktsstyrelse som beslutade, med en rösts övervikt, att vår landstingsstyrelse skall meddela landstingets politiska ledning att vi tillsammans med SAP och MP är överens om att lämna ett positivt yttrande till indelningskommitténs förslag.

Landstinget begärde anstånd med remissvaret, så att vi skulle hinna med ett fullmäktige. NLL fick endast anstånd en vecka, så vi hann icke ha ett fullmäktige.

Remissvaret blev kortfattat bl.a. följande: Norrbottens läns landsting tillstyrker indelningkommitténs förslag om att Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län de 1 januari 2018 ska läggas samman till ett län. Landstinget tillstyrker också kommitténs förslag om att Västernorrlands läns landsting, Jämtlands läns lansting, Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting ska läggas samman till Norrlands läns landsting den 1 januari 2019.

Ove Haarala, ersättare i landstingsfullmäktige

 

Valnämnden

Valnämnden har haft sitt första möte den 12 oktober. Man gick igenom dagordningen som bland annat bestod av 13 nyhetsbrev från Valmyndigheten. Man beslutade att valnämnden åker till Luleå länsstyrelse för en gnuggning i den nya vallagen den 9 november. Valnämnden skall också se över ändringar i valdistriktsindelningen p.g.a. samhällsomvandlingen, plus det viktigaste, att rekrytera valarbetare och bemanningen av val-och röstningslokaler.

Ove Haarala, ledamot i nämnden

 

Top bostäder AB

Arbete med ersättningsbostäder löper på och allt verkar i dagsläget gå enligt plan, vilket innebär att vi skall klara den första etappen. Det första huset, Dansaren, följer tidsplanen och Hasseln (mitt emot Statoil) om 60 lägenheter, där pågår planeringen. Till detta pågår också Boklok-projektet vid Forsheden, ett projekt som LKAB bygger, men Top blir mottagare av. Hälften av dessa 36 lägenheter är ersättning för ytor i Malmberget och den andra halvan går till den ordinarie bostadskön.

   Utöver detta så har styrelsen beslutat att planera för två permanenthus på Forsheden. Dessa hus byggs i egen regi, vilket då blir ett tillskott på bostadsmarknaden. De två husen kan sägas vara istället för modulhusen eller påbyggnaden i Domherren, av den anledningen att bägge dessa projekt blev betydligt dyrare än två permanenta Sabohus.

Stig Eriksson, ordförande i styrelsen

 

Kvartalsrapporter 1

Barn, utbildning- och kulturnämnden

Året har börjat bra och arbetet med den nya grundskolestrukturen har kommit igång på allvar. Vi kommer de tre närmaste åren se stora satsningar på flera av våra skolor. Vi kommer att måsta göra anpassningar, renoveringar, ombyggnationer och även utbyggnationer, totalt kommer det nog röra sig om drygt 100 Milj kr innan allt är på plats. Sjöparken ska byggas om till en s.k. ”högstadieskola”, Hed- och Tallbacka anpassas till att vara F – 6 skolor. Jag vet att 100 Milj kr är mycket pengar, men antalet miljoner kommer också av det bristande underhåll (flera exempel som lett till arbetsmiljöanmälningar)vi haft vid våra skolor under många års tid.  Samtidigt får vi, om allt faller på plats, fantastiska förutsättningar och miljöer för både barn, unga och personal i de nya uppgraderade skolorna.

Våra satsningar på nya moderna läroverktyg (IT-satsningar), bärbara datorer till de äldre eleverna och läsplattor till de yngre barnen har kommit igång. Många skolor har fått nya ”smart boards” installerade och alla skolor har idag fått flera klassrum uppgraderade.

För några dagar sedan kom äntligen vår nya och mycket efterlängtade Bokbuss! Den kommer underlätta arbetet för vår personal och kunna erbjuda bra service till landsbygden under många år fram i tiden, riktigt roligt!

Vi har beslut om ”husvikarier” på våra skolor vilket innebär att de större skolorna fått anställa två fasta vikarier och de mindre skolorna en fast vikarie. Vi har stora förhoppningar att de skall leda till att vi har vikarier på plats och höjer kvalitén på skolorna. Vi ska inte ha lärarlösa lektioner, som oftast drabbar barn med särskilda behov mest.

Nämndens nya Ungdom- och kulturutskott har kommit igång bra och jobbade fram bra kandidater till våra olika stipendier och utmärkelser. Det nya utskottet kommer också under våren inleda arbetet med att ta fram en nämndsövergripande kultur- och ungdomsplan.

Utmaningar fram över är bl.a. hur vi på ett bra sätt kan integrera nyanlända barn och unga (inklusive ensamkommande barn) på alla våra skolor, en mycket viktig fråga de närmaste åren, för hela samhället.

Karl-Erik Taivalsaari, nämndens vice ordförande

 

Matlaget AB

Den 1/3 hade vi träff med nya kommunchefen. Tidigarechefen Lennart var också med. Kommunen meddelade att det är klart med beslutet angående kostutredningen: direktiv till utredaren är fastställda. Mål: Utredningen skall ge kommunen ett väl underbyggt underlag för beslut om hur kostverksamheten bör vara organiserad och vilka ekonomiska åtaganden och konsekvenser detta innebär. Utredaren skall titta på Huvudmannaskapet, Riskanalys, Miljökonsekvenser m.m.

Ove Haarala, ledamot

Kommunstyrelsen

Rekrytering av ny kommunchef pågår. Programarbete för Kunskapshuset har kommit igång och beräknas vara klart till sommaren. Då påbörjas detaljplanearbete och projektering. Vi går då även vidare och påbörjar programarbetet för Multifunktionshuset. En handelsanalys är gjord. Den pekar på att det finns behov av mer handel. Framför allt kläder, sport, heminredning. Den visar vidare att en viktig parameter att få ett levande centrum med ökad handel är den placering vi gjort av Multifunktionshuset samt Kunskapshuset. Förhandlingarna med LKAB gällande ersättningsnivåer för verksamhetslokaler fortsätter. Målet är att komma i hamn med beslut i kommunfullmäktige direkt efter sommaren. När det gäller bostäder har nu detaljplan på Repisvaara södra (etapp 1) vunnit laga kraft. Där arbetas vidare med infrastruktur. Köp av Granngårdstomten är klart. Vägmästartomten är snart i hamn. Framtid Gällivare har kommit överens om att titta på placering av friidrottsanläggningen på Vägmästaren för att kunna samnyttja den med skolan, då skolan har stort behov av upprustning av gymnastiksal. Vid en övergripande skiss av friidrottsanläggningen/bostäder ser vi att båda alternativen av placering (Vägmästaren och Granngården) ger samma tillgång till bostäder. En integrationsstrategi är antagen och nu behöver det arbetas med att implementera den. En integrationssamordnare ska även anställas. Marknadsförings- och informationsstrategi är äntligen på gång. Kommer upp för beslut i maj. Leader Polaris har kommit igång. Där finns mycket möjligheter att söka medel för utveckling av landsbygden och vår nya utvecklingssekreterare för landsbygden är på plats. Har ni frågor tveka inte att kontakta mig.

Jeanette Wäppling, kommunstyrelsens ordförande

 

Socialnämnden

Ny ledamot för partiet i nämnden är Elisabet Larsson Esko, som tar över efter Kristina Forsberg. Kristina kommer i fortsättningen gå in som ersättare.

Våra nyaste byggen, Forsgläntan (särskilt boende) samt Strandvillan (boende socialt stöd) är igång för fullt och beräknas vara klara mars -17 och oktober -16. Vi ser att den tänkta avdelningen för minoritetsspråk kommer att bli svår att besätta med minoritetsspråkig personal och boende med minoritetsspråkliga behov. Det gäller samiska språk och meänkieli i första hand, men också de övriga språken. Annars är Forsgläntan ett av de modernaste byggen vi har i Sverige för äldrevård – med många tekniska nyheter.

Gällivare har HVB-hem för 24 ensamkommande pojkar i Gällivare och Malmberget. Vi håller på att iordningställa nya lokaler för att kunna bereda fler HVB platser. Vi har stort behov av dessa även om inflödet av ensamkommande för tillfället har minskat. Dels ska pojkarna från Malmberget ha nya boenden i samband med samhällsflytten, dels finns nu ett hemtagningsteam som jobbar på att få hem de pojkar vi har utplacerade runtom i Sverige.

Evakueringsboendet är tomt nu, men Gällivare kommun har skrivit avtal med Migrationsverket till sista april. Personalen är utplacerad i socialförvaltningens verksamheter så länge det inte finns några flyktingar i boendet.

Vänsterpartiet har kommit med förslag om trygghetsboenden i Gällivare tätort samt i Ullatti och Hakkas, utegym för äldre i centrum (på landsbygden steg2 ), aktiverare inom handikappomsorgen för att bättre kunna tillgodose deras behov av aktiviteter samt att gruppboenden, för i första hand yngre handikappade, skall ligga mer centralt i Gällivare, särskilt nu när det byggs nya bostäder i och med samhällsomvandlingen. Dessa förslag skall tas i nämnden och sedan till KS för utredning. Vi tillsänder även KPR och RFF för kännedom och som remissinstans. Miljöpartiet och Malmfältens väl är med på tankarna, men tyvärr inte Moderaterna när det gäller Trygghetsboenden, som avstår från att genomföra detta i kommunen för tillfället.

I veckans socialnämnd kommer alla ordinarie ledamöter att gå ut på studiebesök i verksamheten. Alla besöker två verksamheter som utvärderas och delges de övriga i nämnden. Idén till besöken bygger ursprungligen på förslag från en av ledamöterna i socialnämnden, Bror Wennström. Vi kommer också att fungera som faddrar eller kontaktpersoner mellan nämnd och verksamhet – detta för att dela information mellan oss.

Katinka Sundqvist-Apelqvist, nämndens ordförande

 

Top bostäder AB

När det gäller byggandet av bostäder så fortsätter TOP att planera för nya områden utöver byggandet på Dansaren som är den första byggnaden där LKAB står som byggherre. TOP kommer snarast att lämna in detaljplan för Hasseln, mitt emot Statoil, för beslut. Planering för ytterligare byggen är i framtagande, bl.a. att bygga på två våningar på två hus i kvarteret Domherren, längs Porjusvägen, det skulle ge ytterligare ett 30-tal mindre lägenheter. Dessutom skulle det bli två hus med hiss, vilket vi har dåligt om i Gällivare. Styrelsen i TOP har varit till Umeå för att titta på påbyggnader för att skaffa oss en bild hur det kan se ut. En samstämmig styrelse kommer på styrelsemötet i maj att ta beslut om påbyggnad på Domherren. Utöver detta så ser TOP över alla tänkbara ytor för bostadsbyggande och gärna ytor som medger byggande av 100 lägenheter, inte minst för att minska produktionskostnaden. Till sist så har TOP ett beslut från kommun om att planera för modulhus och där kommer TOP att tillsammans med kommun kunna ta beslut i början av april då ett underlag för antal och kostnader finns.

Stig Eriksson, styrelsens ordförande

 

Miljö- och byggnämnden

Vi har lämnat uppvisat överskott på 1,6 milj kr i driftbudgeten (bokslut 2015) till KS.

Nämnden har beslutat föreslå taxehöjningar på 2,5% samt KF att dra ner ram från 3,8 milj till 3,77 milj fr o m 2017.

MoB har beslutat om utökade byggrätter, tillägg i detaljplaner och ändring av byggnadsplaner för Vassaraträsk. Det är nu möjligt att att bygga större fritidshus i hela området. Norra sidan av Vassaraträsk har haft denna möjlighet sen tidigare. Villkoret för att få bygga större är att anslutning till gemensamt lågtrycksavloppssystem med kommunal anslutningspunkt.

Byggnadsägare har skyldighet att genomföra OVK-kontroller, Obligatorisk ventilationskontroll, med olika intervall (ex 3 år) och skicka in dessa protokoll till MoB. Detta har hanterats på olika sätt av byggnadsägarna, en del har MoB varit tvungna att vitesförelägga. När de inkommit med protokoll inom skälig tid har nämnden upphävt beslutet om vite. Däremot kvarstår en del att reda ut inom OVK. Somliga protokoll har följts upp då de visar brister i kontrollen. Nämnden har detta under uppsikt.

Nämnden har svarat på remisser bl.a. Trafikstrategi, Utredning av parkeringssituationen, Handlingsprogram för skydd mot olyckor och Integrationsplan.

Nämnden har antagit Handlingsprogram för räddningstjänsten, det ligger inom MoB:s ansvarsområde.

En rapport om ”Enkelt avhjälpta hinder” har tagits fram av MoB-förvaltningen och redovisats för nämnden. Det gäller ökad tillgänglighet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Syftet är att kunna undanröja hinder och uppfylla kraven på tillgänglighet. En inventeringsplan är genomförd, checklista är utarbetad och åtgärdsprogram för varje objekt ska upprättas.

Nämnden har utsett Quality Hotel Lapland till årets byggnad 2015 och  Miljöstipendium gick till Mats-Peter Åstot för torvkåtan vid Naturum Laponia.

Utbildning för nämnden: Miljöinspektörer och bygginspektörer har haft genomgång om olika områden de arbetar med vid sammanträden. Det har även funnits tillfälle till fördjupning och frågor. Dessa utbildningar är inplanerade vid varje sammanträde t.o. m. juni månad.

Företrädare för LKAB, Dan Johansson, Alexander Kult och Lis-Marie Dagbro har besökt och informerat nämnden vid februarisammanträdet om ersättningar till boende och verksamhetsutövare i Malmberget som påverkas av gruvverksamhet. Frågorna var många och en aktiv diskussion fördes utifrån den enskilde medborgarens perspektiv samt kommunens.

Nämnden har lämnat samrådsyttranden för att möjliggöra ny placering i Koskullskulle av kulturhistorisk värdefull bebyggelse som avvecklas i Malmberget.

MoB återremitterade förslaget om nya gatunamn till BUoK, med förslag att nya gatunamn på Repisvaara har anknytning till passande vintertema.

MoB har anmält NLL:s dieselutsläpp i Vassarträsk till miljöåklagare. Nämnden har detta under uppsikt och får kontinuerlig rapportering och uppföljning.

Med anledning av LKAB:s gruvverksamhet och dess påverkan i Malmberget samt att Boliden Mineral avser att öppna ny gruvverksamhet i Nautanenområdet har MoB tillskrivit Länstyrelsen, David Berggård, med inbjudan till nämnden för information och dialog om dessa stora projekt.

Revisionsgranskningen har föranlett nämnden att ånyo informera KS om att remisser/detaljplaner från SAM-förvaltningen kommer sent, vilket medför att nämnden inte hinner behandla dessa. Ordförande tar dem på delegation. En annan organisatorisk planering avseende när i tid dessa skickas ut kunde ge nämnden som helhet tillfälle att yttra sig. Protokollskrivningar avseende vad som rapporteras och vilken analys nämnden gör utifrån dessa är enligt revisionen inte nog tydliga. Nämnden har med anledning av detta fört fram till sekreteraren att ta upp revisionens anmärkningar i den kommungemensamma sekreterargruppen och återkomma till nämnden med underlag på hur tydligare skrivningar kan ske utan att fördenskull belasta protokollet.

Nämnden gjorde arbetsplats besök på Forsgläntan och Strandvillan vid aprilsammanträdet.

Iris Dimitri, nämndens vice ordförande

 

Service- och tekniknämnden

En av de stora frågorna som beslutats är en helikopterbas på flygplatsen. Arbetet med det kommer att påbörjas nu innan sommaren. Övriga frågor som diskuterats under våren är bl.a. parkeringssituationen i Gällivare. Utredningar visar att vi inte lider brist på parkeringar, men är inte helt säker att medborgarna håller med oss om detta.

Vi har börjat titta på en rondell vid Oljevägen mot Malmheden, som skulle underlätta trafiken och även hålla ner hastigheten förbi korsningen. Vi har även diskuterat skoterutredningen och hur vi skulle kunna få fler platser att ansluta till lederna.

Något som vi tagit upp på många möten är vilka delar av t.ex. vägar som kommunen skall stå för och vilka delar LKAB skall stå för, det som händer p.g.a. gruvbrytning. Det har även kommit upp frågan om Svanparken som börjar vara väldigt nedgången och skulle behöva åtgärdas. Och frågan om snöröjningen kommer oftast upp, bl.a. kostnader och hur effektivt den utförs. Nu när säsongen börjar lida mot sitt slut så får vi facit på hur vi klarat kostnader i år.

Det största problemet som jag ser med SoT idag är att vi tappat mycket personal som vi inte ännu hunnit ersätta, och det leder till att trots att vi har finansiering till ett flertal projekt så drar allt ut på tiden. Men jag hoppas att vi fått tillsätta de flesta tjänsterna nu till sommaren.

Jonny Johansson, ledamot i nämnden

 

Gällivare energi

 

Gällivare Energi påverkas i stor utsträckning av pågående samhällsomvandling eftersom mycket av det befintliga ledningsnätet och befintliga anslutna fastigheter går förlorade i samband med LKAB:s expansion av gruvdriften.

Utmaningen ligger i att göra rätt ställningstaganden i det arbete som pågår med att bygga nya bostadsområden där det från företagets sida är viktigt att de investeringar som görs kan ge vinst inom överskådlig tid. De nya fastigheter som byggs är mer energisnåla än de fastigheter som avvecklas.

Av miljökrav behöver företaget ställa om från användande av torv som bränsle till att elda mer trä. Torv räknas som fossilt bränsle vilket inte trä gör. Utmaningen i detta är att hitta lösning för att få mer leveranser av trä och även lösa frågan om upplag för detta.

Gällivare Energi är också i behov av en uppgörelse om ersättning från LKAB med tanke på de förlorade anläggningarna, den förlorade last (värmeförsäljning), och de förlorade affärer som företaget går miste om på grund av gruvdriftens expansion.

 

Lars Nilsson, vice ordförande

 

Vad säger Vänsterpartiet i Regionsfrågan

Vad säger Vänsterpartiet i Regionsfrågan?
Glenn Berggård, landstingsråd,

berättar om Region Norrbotten,

hur Vänsterpartiet tänker och om/hur vi som norrbottningar

kan påverka besluten

 

ABF-huset,

Hantverkaregatan 26, Gällivare

 

tisdag 3/5

18.00-20.00

 

Vi bjuder på frukt och kaffe. Välkomna!

Rapporter från nämnder, styrelser och bolag

Rapporter, fjärde kvartalet 2015

 

Socialnämnden (Katina Apelqvist, ordförande)

Vi tar beslut för att införa e-hälsa. I arbete med e-hälsa strävar vi efter att förbättra människors hälsa, delaktighet och självständighet och att bidra till goda arbetsförhållanden för personal i vård och omsorg. Välfärdsteknologi. Men också att ta ”Strategi – Bättre liv för sjuka äldre”. Vi startar att avveckla enheten Aspen på Hedgården pga dåliga oändamålsenliga lokaler för äldrevård, enl. Arbetsmiljöverket.

Vi inför ”Hemtagningsteam”, utredande hemtjänst inom äldreomsorgen. Vi upphäver Intraprenadavtalet med Gunillahem pga att ledningsfunktionen förändrats. Vi beslutar att barn- och ungdomsperspektivet skall genomsyra socialnämndens verksamheter och att rutiner skall upprättas för samarbete mellan BUoK och nämnden. Vi beslutar att Gällivare kommun är med i satsningen på ett hus för kvinnor utsatta för våld, i Luleå. Vi arbetar nu för att nämnden skall ha kontaktpolitiker ute i verksamheterna.

 

Miljö- och Byggnämnden (Iris Dimitri, vice ordförande)

I nämnden tas mest rena myndighetsbeslut. Ibland har vi i majoriteten fattat beslut som S har försökt fördröja på osakliga grunder, t ex beslutet om riktlinjer för Husvagnsparkeringen i Ritsem. Det beslutet var nödvändigt pga plan- och bygglagen samt ur brandsäkerhetssynpunkt. Iordningsställandet i Ritsem samt riktlinjer för campingenheter har tagits väl emot av berörda parter. Vi har haft besök av LKAB:s miljöenhet som informerat om gruvindustrins påverkan och vilka kontroller samt åtgärder företaget vidtar. Nämnden hade möjlighet att ställa frågor kring detta.

I somras gjorde arbetsutskottet en ”inspektionstur” i samhället. Några olika objekt besöktes för att se verkliga förhållanden och framtida utvecklingsområden.

Nämnden har beslutat att utöka antalet byggnadsinspektörer: en till kommer att rekryteras och sker utifrån att många byggprojekt kommer att påbörjas under år 2016. Nämnden behöver ingen utökad ram eftersom denna tjänst kan direkt påföras samhällsomvandlingen, vilket innebär att tjänsten bekostas av LKAB. Nämnden har beslutat att bjuda in David Berggård från Länstyrelsen för dialog med anledning av samhällsomvandlingen. Vi har också som målsättning att inom LKF hitta samverkan för utbildning till ledamöter i nämnden. Mikaela Peltz har avsagt sig uppdraget i nämnden och David Väyrynen har tillträtt som ersättare och ersättare i arbetsutskottet.

 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden (Karl-Erik Taivalsaari, vice ordförande)

Vänsterpartiet har under vår första år i styret för BUoK varit med och beslutat om följande satsningar: ändra på arbetsformen med att börja hålla våra möten ute på våra skolor och andra verksamheter (vi ville träffa och se dom i deras vardag vi fattar beslut om!); genomförde en köttfri dag på skolmatsedeln (blivit riktigt bra tack vare all mediauppmärksamhet och den höjda medvetenhet och kunskapen i alla diskussioner); mer personal på fritids (vi har haft för stora grupper och lite personal); utomhuskläder till förskolepersonalen (hur många år har inte män haft och sett fria arbetskläder som helt naturligt!); lågstadiesatsning (delvis med statliga pengar) med sju tjänster; stor satsning på moderna lärverktyg (smart boards, bärbara datorer till personal och alla högstadieelever); inköp av nya böcker; införande av ett Ungdoms- och kulturutskott (för att säkerställa att dessa frågor inte försvinner) och införande av fasta ”husvikarier” (innebär att de större skolorna får två fast vikarier och de mindre skolorna en). Vi fick i dagarna presenterad en stor medarbetarenkät från alla våra verksamheter inom skola, barnomsorg och kultur. Under mina snart 30 år har jag inte sett en så markant förbättring av en enkät! Personalen upplever att de har större inflytande, bättre delaktighet, ökad trygghet och bättre arbetsmiljö totalt sett. Vi beslutade då att uppmärksamma resultaten och den högre svarsfrekvensen och därmed bjuda all personal på julfika.

 

Kommunstyrelsen (Jeanette Wäppling, ordförande)

Mycket av arbetet i KS består för närvarande av samhällsplanering och den akuta flyktingsituationen. Planering för bostäder pågår, där det nu är klart med flera detaljplaner och exploatörer för flera bostadsområden. Förhoppningsvis börjas det byggas bostäder under nästa år. När det gäller Verksamhetslokaler pågår fortfarande förhandlingar om ersättningsnivåer med LKAB. Planering av dessa pågår dock parallellt. En integrationsplan har arbetats fram och tas upp på nästa KS för beslut.

Vi i kommunledningen har varit och träffat alla Landsbyggdsviljor för att höra vad de har på gång på landsbygden och kan behöva stöd till. Vi har även gjort företagsbesök och deltagit i olika dialogmöten med företagare. Planen är att under nästa år även besöka kommunala verksamheter.

 

SoT-nämnden (Jonny Johansson, ordinarie ledamot)

Vi är många nya här och det fanns mycket att lära, men nu känns det som att vi börjar vara på banan. Ett av dom största projekten i år är ombyggnationen av Karhakkaområdet där både vatten och avloppsrör bytts. Stort projekt som gått relativt smärtfritt, men vissa delar ser man i efterhand kunde gjorts bättre. Vi har även tagit ett flertal beslut om sänkningar av hastighet kring dagis och förskolor. Inte alltid så populärt, men känns väldigt viktigt att få säkrare vägar för barnen. Det som diskuteras mycket är underhållsskulden för fastigheter i kommunen, som det skrivits i tidningarna om. Inte det lättaste med en pågående samhällsomvandlig och kommande rivningar i Malmberget. En svår och kostsam fråga vi måste lösa.

 

Matlaget (Ove Haarala, vice ordförande)

Matlaget har haft träffar med kommunledningen om framtiden den 23/11 och 2/12 om vårt läge idag, Vi har diskuterat samarbete idag med Skolan, Soc, NLL, och hur kommunikation skall förbättras i framtiden. En utredning skall göras från K-ledningen i samarbete med Matlaget, som bör titta på produktionskök Soc. Skola? Landsbygden? Konsult för utredningen har träffat Matlagets ledning, samt delar av Kommunledningen.

 

Top bostäder (Stig Eriksson, ordförande)

Inom Top så är frågan om nybyggnation av hyreslägenheter den mest prioriterade frågan. Förhoppningarna är att vid nästa styrelsemöte den 10 december kunna ta beslut om byggnationer på kvarteren Hasseln och Dansaren, i första hand Dansaren där allt är klart. Totalt rör det sig om ca 45 nya lägenheter. Styrelsen hoppas att allt är klart med LKAB om dessa byggnationer till styrelsemötet. I annat fall är det troligt att styrelsen ändå tar beslut om byggnation på Dansaren. Styrelsen har också gett i uppdrag till verksamheten att fortsätta planeringen för ytterligare lägenheter i centrala delar av Gällivare. Top har också av kommunledningen fått uppdrag att se över alla möjliga lokaler som kan tänkas användas till migrationsboende eller för ensamkommande flyktingbarn. I detta ingår också att se över möjligheterna att bygga upp modulhus som även kan vara boenden för ungdomar. Styrelsen har vid förra mötet beslutat att 10% av förturslägenheter skall fördelas till ungdomar mellan 18 – 23 år. Det rör sig om cirka 25 lägenheter/år.

Sommaraktiviterer

Matfestivalen

Vi var med på matfestivalen på Nunisparken.

Recept av det vi bjöd på:

 

Vegansk tacopaj

 Ingredienser

250 g torkad sojafärs (blir dubbel mängd efter blötläggning)

1 tetra krossade tomater

2 lökar

en halv kork Liquid smoke (liten flaska med gyllenbrun vätska)

2 msk soja

rapsolja

1 påse tacokrydda

1 vegansk ost

salt, peppar

Deg:

3 dl vetemjöl

3 msk kallt vatten

125 g rumstempererat mjölkfritt margarin

 

 1. Förbered pajdegen. Skär margarinet i småbitar och smula det smått med mjölet. Häll i vatten och forma till en boll. Ställ täckt i kylen.
 2. Blanda sojafärsen med dubbel mängd kokat vatten. Låt svälla 10 minuter. Pressa ut vätskan med hjälp av en tät sil och en slev. Slå på ugnen på 250 grader.
 3. Stek löken och sojafärsen i rapsolja. Sojafärsen innehåller inget fett, så var beredd på att hälla på mer olja. Färsen får inte mycket till färg, så stek inte i onödan. Blanda Liquid smoke och soja i ett drickglas till hälften fyllt med vatten. Häll det över färsen och låt koka in.
 4. Häll på krossade tomater och tacofärs. Salta och peppra vid behov.
 5. Tryck ut pajdegen i oljan rund form och förbaka i 10-12 minuter.
 6. Häll på färssåsen och lägg ut veganosten i halvcentimeterstora bitar. (Den smälter inte på samma sätt som vanlig ost.)
 7. Ta ut pajen ur ugnen efter 30 minuter. Servera med nachos, sallad och kanske tacosås.

Rödbetshummus

8 meddelstora rödbetor
800 g kikärtor (2 burkar)
Olivolja
Salt o peppar
Citronjuice

Koka rödbetorna mjuka. Spola under kallt vatten och skala. Mixa rödbetor och kikärtor med en skvätt olivolja i en matberedare. Smaka av med salt o peppar samt citronjuice. Mixa ev lite till.
Färdig att servera.

Stinas (fast egentligen Leilas) rabarbersaft

Ingredienser

Gör så här

 1. Skär rabarbern i småbitar och koka med vatten i cirka 15 minuter, rör inte då blir saften grumlig. Sila och släng rabarberresterna.
 2. Koka upp spadet igen tillsammans med strösocker och citronsaft, låt svalna.
 3. Häll upp saften i tillbringare eller flaska

 Fröknäcke

Risenta Fröknäcke med chiafrön. Bakmix.

Man tillsätter kokt vatten och lite olja.  Kostar ca 40 kr och då blir det 2 plåtar

 

Sommarmarknaden

 

Vi var med på sommarmarknaden, där vi bl.a. lottade ut en tavla av Ulla Vikman

Marknaden

Linssoppa från Ceylon

linssoppa

 

På begäran soppan från 1 maj:

1 stor gul lök

1 stor morot

1 liten bit kålrot

1 – 1,5 msk curry

2 – 3 krm cayennepeppar

4 tomater

4 msk smör

1 – 1,5 l grönsaksbuljong

2 dl röda linser (eller gula)

2 – 3 lagerblad

riven kokos

russin

 

Fräs lök, morot, kålrot, curry och cayennepeppar. Tillsätt tomatklyftor (lite senare).

När grönsakerna är halvmjuka späd med buljong.

Tillsätt lagerbladen och linserna. Kokas 12 minuter.

(smaka av med Vitamin Körning eller vanligt salt)

Servera med riven kokos och russin.

 

Gruppledarrapport från KF den 26 januari 2015

Hej, Kamrater!

Här kommer en rapport från KF i måndags.

 

Ordningsfråga kring dagordningen

KF inleddes med en 67 minuter lång diskussion kring att punkten information angående samhällsomvandlingen var borta.

 

Oppositionen hävdade att det var ett KF-beslut att ha med punkten på dagordningen, vilket vi nu efteråt fått veta att något sådant överhuvudtaget inte tagits av tidigare KF. Ett långt och ihärdigt argumenterande för punktens återinförande pågick utan att sammanträdet egentligen börjat på ”riktigt”. Vilket också innebar att det egentligen inte gick att yrka på att återinföra punkten, något som S ändå gjorde. För en som är ny i KF så är ju dessa saker i princip omöjliga att veta och den som har bäst koll är faktiskt kommunsekreteraren. Förhoppningsvis kan vi framöver lösa det med åtkomst till det kommunala nätverket så att det går att kolla upp sådana saker direkt, vilket också gör att vi slipper vissa meningslösa diskussioner.

 

Framtid Gällivare (FG) argumenterade för att punkten absolut ska finnas med, men att den då ska vara väl förberedd. Så nästa KF ser vi fram emot bra info kring något som rör samhällsomvandlingen.

 

Information

Vi fick en presentation av Gestaltnings- och profilprogrammet för Gällivare tätort (berör till exempel ljussättning, skyltar och färgsättning i stadskärnan). När vi nu fräschar upp och bygger nytt så kommer det också att finnas en grund att utgå från så att vi får en enhetlig känsla i utformningen av vårt samhälle. Gestaltningsprogrammet antogs sedan i sin helhet. Isabelle Öderyd (v) tog upp att barnperspektivet saknades.

 

Framtidens äldreomsorg

Sedan fortsatte vi med utredningen kring Strukturen för Framtidens Äldreomsorg där både Tomas Junkka (S) och Bror Wennström (mfv) gjorde väldigt långa inlägg. Det som Junkka framför allt fokuserade på var att dementera Wennströms uttalanden om att Gällivare har Sveriges sämsta hemtjänst. Det har vi inte, men den är rankad långt ner på listan. Wennström talade framför allt om vikten av att låta äldreomsorgen styras av omsorg och behov framför vinster och kostnader. Absolut viktiga inlägg men dock kan en säga att båda talarna avvek från ämnet. Bernt Nordgren (NS) skickade med ”matfrågan”, alltså att vi måste ta ställning till hur vi vill att tillagning ska ske i våra framtida boenden.

 

Till beslutsunderlag hade vi en riktigt gedigen och noggrann genomgång av nuläget och framtidsprognos- Är det något ni funderar på kring kommunens äldreomsorg, så ska ni kolla in den utredningen (Beskrivning av den kommunala vården och omsorgen av äldre, i Gällivare kommun). Det som vi till slut beslutade var att påbörja en inventering av lägenheter i flerfamiljshus som är anpassade till äldres behov, att påbörja projektering för ersättningsbyggnad för Lövberga samt att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda det framtida användandet av servicelägenheterna på Enen och Hedgården. Det är viktigt att hålla igång flera processer i samhällsomvandlingen samtidigt så att vi kommer till byggstart snabbare.

 

Habiliteringsersättning

Socialdemokraternas motion om höjd habiliteringsersättning till personer med funktionsnedsättning, ledde också den till en lång debatt. En fråga som vi egentligen tog tillsammans med budgeten i november, då vi under sammanträdet tyckte att förslaget från socialdemokraternas budget var så bra, att vi plockade in det i vårt gemensamma budgetförslag för Framtid Gällivare.

 

Kommunstyrelsen föreslog därför att motionen var besvarad, medan (S) ville få det till att den måste godkännas. Dock ansåg KS att frågan måste utredas för att klargöra hur de extra medlen ska fördelas. En skrämmande sak som Birgitta Larsson (S) tog upp i samband med detta är att ersättningarna faktiskt inte höjts sedan 90-talet! Vänsterpartiet är hur som helst väldigt glada för att kunna höja ersättningarna. Det är på tiden!

 

Övriga ärenden som klubbades igenom:

Kommunalt lönebidrag till föreningar.

 

Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid utredning av språk-, läs- och skrivsvårigheter. Något som enligt många förmodligen kommer att leda till att vi måste anställa en logoped inom Elevhälsan.

 

Motion från Vänsterpartiet angående vägg för graffitimålning. En handlingsplan för att öka möjligheterna till graffiti och motverka klotter ska tas fram.

 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan jag säga att det togs många bra beslut. Jeanette Wäppling (och många fler från Framtid Gällivare) var väldigt aktiv i talarstolen och gjorde verkligen sitt bästa för att försöka komma till slut på debatterna när de började gå i rundgång. Jag hoppas också på att oppositionen hittar rätt i sin roll som opposition så snart som möjligt. Även om jag är rätt ny i detta sammanhang så tycker jag inte att det är ”bra” politik att debattera kring formalia istället för själva ärendet.

 

Det som jag och många tog med sig efter gårdagens KF är att vi verkligen måste se över arbetsordningen för KF. Det måste till förändringar för att höja nivån på sammanträdena och debatterna. Jag tänker mig att KF ska vara något som inspirerar människor till att engagera sig politiskt, inte tvärtom.

 

Kamratligen

Pernilla Fagerlönn

Gruppledare Vänsterpartiet

 

 

 

Valplattform

  

Inte till salu

Vänsterpartiet i Gällivare

   

  

Innehåll

Inflytande och delaktighet. 2

Spaden i jorden under den här mandatperioden!. 2

Ett levande centrum… 3

Gällivare kommun och LKAB.. 3

Byggstarter. 3

Bygg bort bostadsbristen!  3

Samhällsservice. 4

Skola/förskola/fritidshem… 4

Social omsorg.. 5

Feministiskt perspektiv. 6

Landsbygden  .7

Miljö.. 7

Kultur och fritid.. 8

 

       

Inflytande och delaktighet

Vänsterpartiet anser att det är viktigt med inflytande och delaktighet i alla frågor i vårt samhälle. Det finns många tankar och idéer av medborgare som vi måste ta vara på i alla samanhang. Gällivare kommun måste utveckla medborgardialogen!

 

I Vänsterpartiets Gällivare tar man vara på människors synpunkter, människor får känna sig delaktig och ha inflytande i frågor som rör dem. Ambitionen är att medborgarna inkluderas i alla inflytande- och delaktighetsprocesser. Det finns många metoder som kan användas för att få in människors synpunkter inför viktiga beslut. Låt oss använda oss av dem! Inflytande och delaktighet ska vara en naturlig del för våra medborgare i kommunens verksamheter så som äldreboende, gruppboenden, hemtjänst, förskola/fritids, skola, fritid. Till exempel ska personer som bor på äldreboenden få möjlighet till verklig valfrihet och själv kunna påverka vilken hjälp man vill ha. Elever i skolan ska kunna påverka skolans vardagliga arbete/miljö och ungdomar ska få möjlighet att vara mer aktiva i all utveckling av vårt samhälle.

Kommunen måste också ha kontinuerliga föreningsdialoger för att tillvarata föreningarnas synpunkter.

Vänsterpartiet vill även att inflytande och delaktighet ska prägla ”arbetsplatsen Gällivare kommun” och medarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet.

 

 

Vänsterpartiet i Gällivare kommer under mandatperioden arbeta för:

 

en utvecklad medborgardialog, där alla måste få vara med!

att införa möjlighet för medborgarna att lämna in medborgarförslag

att inflytande och delaktighet ska vara en naturlig del för medborgarna i kommunens verksamheter så som äldreboenden, gruppboenden, hemtjänst, förskola och skola

att öka medarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet på kommunala arbetsplatser

 

 

 

Spaden i jorden under den här mandatperioden!

Samhällsomvandlingen för verksamhetslokaler måste snabbas upp. Vi måste komma igång med byggande av ishall, gymnasieskola och en kultur- och idrotts anläggning.

 

Inför dessa byggnationer är det viktigt med kommunmedborgarnas delaktighet. Dialogen med bl.a. föreningslivet/gymnasieskolan måste skyndas på för innehåll i byggnationer så att byggstart skall kunna ske så fort som möjligt.

 

Vänsterpartiet tänker att människor mer påtagligt vill känna att de verkligen är med och bygger det nya Gällivare, den delaktigheten är en demokratisk utmaning som vi i Vänsterpartiet är beredd att ta.

Ett levande centrum

Det är viktigt att våra nya anläggningar byggs där flertalet av människorna kommer att bo, närhet och tillgänglighet är särskilt viktiga ur ett barn och ungdomsperspektiv. Det är en stor fördel att bygga allt detta centralt, nära varandra för samnyttjande samt effektivisering av drift. Genom besparing av drift kan man lägga de sparade pengarna på andra verksamheter som till exempel äldreomsorg och skola. Närheten mellan anläggningarna gör också att föräldrar kan göra en sak medan barn tränar och man kanske lockas att prova på andra aktiviteter. Det blir en naturlig mötesplats och vi får ett mer levande centrum.

 

Gällivare kommun och LKAB Ramavtalet mellan kommun och LKAB är ett övergripande avtal. Kommunen skall stå helt skadeslös. Principen nyckel mot nyckel ska gälla även om LKAB inte står som byggherrar. För att om möjligt ytterligare snabba på byggandet kan ett alternativ vara att kommunen söker en totalentreprenör med ansvar för hela byggprocessen.

Allt kommer inte att få plats i det nya därför måste vi också ta vara på det som finns och underhålla detta. Vi kan inte bara lägga allt focus på det som skall ersättas.

Vänsterpartiet i Gällivare kommer under mandatperioden arbeta för att:

Det blir byggstart för bio/kulturhus och idrottsanläggning år 2016. Vi vill hålla ihop kultur, skola och idrott centralt i Gällivare. Ett samnyttjande av flerfunktioner/lokaler ger utrymme till många olika aktiviteter och mötesplatser för alla, ung som gammal.
 

Byggstarter Det blir byggstart för ny ishall år 2015. Det viktiga är närheten till övriga idrottsanläggningar och badhus för att effektivisera driften.  Ishallen bör dessutom vara en dubbelfunktionshall för att kunna användas till större evenemang.

Det blir byggstart åren 2016/2017 för en ny gymnasieskola. Det här är en av de viktigaste byggnaderna, eftersom det är här våra ungas upplevelse av samhället formas. Vi vill att de ska lämna sin gymnasietid med känslan av att det satsas på ungdomarna och att det finns en framtid i Gällivare. En flerfunktions hall för friidrott och fotboll byggs i samband med övriga byggnationer denna placeras centralt i Gällivare.

 

 

 

Bygg bort bostadsbristen! Bostadsbristen innebär att trångboddhet och otrygghet breder ut sig. Människors livssituation försvåras. Bristen på bostäder är även bekymmersam t ur ett sysselsättningsperspektiv eftersom människor kan tvingas tacka nej till arbeten för att de saknar bostad. Människor som vill flytta till vårt underbara Gällivare måste ha möjlighet att få bostad och ungdomar ska ha rätt att kunna flytta hemifrån. Vänsterpartiet förväntar sig också att LKAB tar sitt ansvar i förhandlingar med enskilda bostadsägare, den enskilde ska hållas skadeslös.

 

Vänsterpartiet arbetar i riksdagen för att det ska införas ett statligt investeringsstöd för att stimulera byggande av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Bostäder som byggs ska vara tillgängliga för alla! Vänsterpartiet vill även införa ett upprustningsstöd för boende i flerfamiljshus där det finns ett enormt behov av upprustning och underhåll.

 

 

Vänsterpartiet i Gällivare kommer under mandatperioden arbeta för:

 

att LKAB tar sitt ansvar i förhandlingar med enskilda bostadsägare, den enskilde ska hållas skadeslös.

att bygga bort bostadsbristen! TOP måste börja bygga, hyresrätter med rimliga hyror!

att kommunen snarast bygger upp en markreserv, så att de som vill bygga flerbostadshus får den möjligheten

att alla nybyggnationer och renoveringar ska ha ett tillgänglighetsperspektiv som krav.

att hyresrätterna i Gällivare inte ska säljas ut!

 

 

 

Samhällsservice I Vänsterpartiets kommun är det viktigt att vi har ett trivsamt samhälle med fungerande infrastruktur, vinter som sommar.  Vi måste satsa på att göra samhället tillgängligt för alla. Barnen behöver få sina behov av upplevelser tillgodoseeda i bra utvecklade lekparker.

 

 

Vänsterpartiet i Gällivare kommer under mandatperioden att arbeta för:

 

områdesvis upprustning av gator, vatten/avlopp, belysning, lekparker och säkra skolvägar

att underhåll och snöröjning ska förbättras på våra gator, gångstigar och cykelvägar.

att förbättra underhåll/pistning av våra skidspår och skoterleder
 

Skola/förskola/fritidshem

Vänsterpartiet vill att skolan ska skötas av vårt gemensamma samhälle och inte av privata vinstintressen. Vänsterpartiet vill ha en sammanhållen skola där alla barn och unga får plats. Vi i vänsterpartiet menar att en gemensamma offentlig skola är den viktigaste och första grundstenen för ett välmående samhälle; här möts alla barn och unga från olika hem. Det är här i skolan som möten och umgänget formar förståelsen och känslan för ett samhälle som rymmer alla människor.

I vänsterpartiets skola ska alla barn kunna läsa – räkna och skriva. Det får inte finnas något undantag! I vår skola ska alla barn och unga få kunskaper och färdigheter som gör att de klarar ett vuxenliv. I vår skola är alla barn och unga trygga. Där får barn och ungas behov, olikheter, färdigheter plats och ses som en tillgång.
 

Vänsterpartiet i Gällivare menar att:

 

I vår skola måste det få kosta om det är det som krävs för att vi ska vara ett attraktivt samhälle.

I vår skola ska barn och unga ha gruppstorlekar och miljöer som ger dem studiero för att klara skolarbetet. Vi vill se mindre grupper för de yngre i alla skolans verksamheter (förskola, fritids, skola), för alla barns och ungas rätt till trygghet och studiero.

I vår skola startar yngre barn sin skoltid i mindre grupper i trygga bostadsnära skolor.

I vår skola möts barn och unga av utbildade lärare/specialpedagoger/personal, i moderna stimulerande miljöer.

I vår skola finns kuratorer eller skolsköterskor på de större skolorna så att barn och unga själva kan ta kontakt med dessa, just när de anser sig behöva detta.

I vår skola får barn och unga läxhjälp efter sina behov, det är behoven som styr i vänsterpartiets skola, inte börsen!

I vår skola utmanas och inspireras barn och unga av bra studiemiljöer och moderna läromedel i högsta klass. Vänsterpartiet kommer att arbeta för bärbara datorer/läsplattor till alla från årskurs 6.

I vår skola finns en måltidspolicy som säkerställer våra barn och ungas mat och miljöer, det ska vara både gott och trevligt att äta på våra skolor

I vår skola har all personal tillgång till moderna läromedel och modern teknik som en del av en god arbetsmiljö. Det ska vara attraktivt och stimulerande att jobba i Gällivares skolor.

I vår skola får all personal utbildning i normkritik.

I vår skola har personalen konkurrenskraftiga löner.

I vår skola har personalen som jobbar ute med barn arbetskläder.

I vår skola har vi en attraktiv kulturskola som är gratis.

I vår skola utvecklas distansundervisningen för barn och unga på vår landsbygd.

I vår skola har alla våra större skolor egna fritidsledare.

 

 

Social omsorg

Vänsterpartiet vill att vård och omsorg ska fördelas rättvist efter behov och bedrivas utan vinstintresse. Alla skattemedel ska komma välfärdens brukare till godo.

 

Äldre och funktionshindrade ska ges möjlighet till personligt anpassad aktivitet och stimulans i vardagen som de upplever meningsfull. Den enskilde ska ha verkligt inflytande vid planeringen som ska tillgodose dennes behov av att leva ett meningsfullt liv. När kommunen erbjuder stöd och service till äldre och funktionsnedsatta ska detta medverka till att den enskilde kan behålla sina intressen, sina sociala kontakter eller finna nya. Det ska finnas utrymme för den enskilde att få hjälp med att delta i samhällsaktiviteter, kulturliv och sociala sammanhang.

Det bästa anhörigstödet är en väl utbyggd omsorg med god kvalitet och tillräckligt med kunnig och engagerad personal.

 

Vänsterpartiet i Gällivare vill öka den enskildes rätt till verkligt inflytande vid planering av insatser. Man ska kunna påverka sin vardag och insatser ska anpassas efter behov och önskemål. Den enskilde ska ha möjlighet att styra över så kallade serviceinsatser som stöd vid inköp, ärenden, måltid, städ, tvätt eller annat stöd i vardagen. Vi måste också kunna erbjuda meningsfulla arbeten och fritidsaktiviteter för den enskilde med någon form av funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

 

Ett ytterligare stöd för äldre personer är den äldrekonsulent som Vänsterpartiet tycker ska finnas med i verksamheten. Äldrekonsulenten kan med fördel vara organiserad under anhörigstöd.

 

Ute på boendena behöver vi öka personalkontinuiteten och bemanningen. Organisationen av vård, omsorg och service måste ske utefter de behov som finns för att på så sätt skapa god omsorgskvalitet och trygghet. Personalens arbetsvillkor måste också förbättras med större möjligheter till inflytande och delaktighet. Vänsterpartiet vill också införa försök med arbetstidsförkortning inom socialnämndens verksamheter.

 

 

Vänsterpartiet i Gällivare kommer under mandatperioden arbeta för:

 

Att vård och omsorg fördelas rättvist efter behov och bedrivs utan vinstintresse.

Att öka möjligheten att styra över serviceinsatser för de som har hemtjänst. Vill den enskilde gå och fika istället för att städa ska det vara möjligt!

Att erbjuda meningsfulla arbeten och fritidsaktiviteter för den enskilde med någon form av funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Att anställa en äldrekonsulent som kan ge rådgivning och stöd åt äldre och anhöriga.

Att göra vårdyrket attraktivt genom förkortad arbetstid med bibehållen lön.

Att utöka Pensionärservice, som ger den enskilde större möjlighet att bo hemma.

Att aktivt verka för att ungdomsmottagningen får kurator.
 

 

Feministiskt perspektiv

Kvinnor och män har inte samma makt att forma samhället och sina liv. Vi ser i Sverige idag hur ojämställdheten ökar. Skattesänkningar, vinster i välfärden och privatiseringar har lett till minskade resurser till välfärden och det har slagit hårt mot kvinnor. Att vara feminist innebär att se könsorättvisan och att vilja göra något åt den. Det gör skillnad vem som sitter vid makten och det gör skillnad när vi satsar på välfärden.

 

 

Vänsterpartiet i Gällivare kommer att arbeta för:

 

At öka jämställdhetsarbetet inom kommunens verksamheter.

Att alltid tillämpa ett feministiskt perspektiv i de kommunala besluten.

Att alla lärare ska få utbildning i normkritik.

Att erbjuda feministiskt självförsvar i skolan.

Att erbjuda kläder till personal inom förskola och omsorg.

Att fortsätta stödja kvinnojuoren.

 

LandsbygdenGällivare landsbygd är ingenting man daltar med. Den finns inte där för att samhället finns, utan för att den har ett egenvärde. Inga punktinsatser eller stödprojekt kan tvinga landsbygden att följa samma utveckling som samhället. Den existerar på sina egna villkor. Människor som väljer att bosätta sig på landsbygden väljer inte sällan andra värden framför tillväxt.

 

Det betyder inte att Vänsterpartiet tänker strunta i byarna. Nej, vi tror att de i första hand behöver hjälp med tunga kostnader; att det viktigaste är att säkerställa att den kommunala servicen kan garanteras och därefter förbättras, där skola och omsorg skall prioriteras högst. För att inte tappa kontakten med samhället måste dessutom kommunikationerna förbättras.  Resten är upp till landsbygden själv att bestämma. Om kommunen kan bistå med något måste man därför finnas där för att lyssna. Vänsterpartiet tror att kommunen måste låta sig styras av landsbygden, istället för att allt som oftast försöka styra den.

 

 

Vänsterpartiet i Gällivare kommer under mandatperioden arbeta för:

Att satsa extra på de kommunala verksamheter som finns i byarna

Att verka för att Trafikverket rustar upp pendlingsvägar i vår kommun

Att öka samtalen och kontakten med landsbygdsborna.

 

 

 

Miljö

Det är lätt att bli nedslagen när man läser om klimatförändringarna,oljeresurser som sinar, om bristen på dricksvatten och om utfiskandet av haven. Om att vi måste börja ställa om, och det illa kvickt. Röster hörs från allt fler som tidigare tvivlat – vi måste börja ta bättre hand om vår planet, men hur?

 

Gällivare kommun kan absolut inte göra allt, men det finns sådant vi kan göra. Som dessutom alla skulle tjäna på. Det kan handla om allt från närproducerad mat i kommunala verksamheter till byggnation av solcellspark. Kortsiktigt kan det svida i plånboken, men i längden gynnar det både miljö och medborgare.

Långa transporter, fossila bränslen och resursslöseri är varken billigt eller bra för miljön. Det är dags att vi börjar använda sådant det finns nästan obegränsat av istället för sådant som håller på att ta slut. Kunskaperna finns.

 

Vänsterpartiet i Gällivare kommer under mandatperioden arbeta för:

 

Att Införa gratis kollektivtrafik för alla – kan Kiruna kan vi!

Att öka andelen ekologiska och när producerade varor i den mat som tillagas inom kommunal verkasamhet- det räcker inte bara med mjölken!

Att utöka källsorteringen till att innefatta även kompostering- matavfall kan bli både jord och biogas!

Att låta kommunal verksamhet gå i bräschen för användande av elbilar – de fungerar faktiskt i minusgrader!
 

 

Kultur och fritidVår kommun befinner sig i en brytningstid. Många minnen och byggnader måste lämna plats för gruvan. Tillsammans har vi alla ett gemensamt ansvar att försöka bevara och förvalta Malmbergets nästintill helt försvinnande mångsidiga och rika kulturarv. Vänsterparitet kommer att göra allt i sin makt för att kommunen och företaget LKAB tar sitt ansvar fullt ut i denna process.

 

Vänsterparitet anser att ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv är en grund om vi vill utvecklas och räknas som ett attraktivt samhälle. Vi vet idag också att kultur är mycket hälsofrämjande och att just kultur- och fritidsaktiviteter har blivit en allt viktigare del i människors vardag och faktiskt styr över var människor väljer att slå ner sina bopålar.

Kultur och fritid måste ses som prioriterade områden när vi pratar om ett attraktivt samhälle. Menar vi allvar måste vi satsa på ett brett och varierat utbud av både kultur och fritidsaktiviter om vi tror att barn, unga och familjer ska välja att leva i Malmfälten.
 

Vänsterpartiet i Gällivare kommer att arbeta för:

 

Att byggnader för kultur och idrott byggs centralt i Gällivare. Så många barn och unga som möjligt ska själva kunna ta sig sina aktiviteter.

Att fler kulturarrangemang skapas för unga, barn och familjer

Att det finns dygnet-runt-service, så att man via hemsidan kan få fram ansökningsblanketter och boka och hyra lokaler.

Att vi ska värna om den fantastiska möjligheten vi har i Gällivare; att i stort sett kunna ta på sig skidorna hemma och åka direkt ut i spåren.

Att skoterspår är tillgängliga från bostadsområden. Vi vill också att spåren ska vara ordentligt pistade, precis som skidspåren.

Att ett utomhusgym byggs

Att kontinuerliga föreningsdialoger genomförs för att utveckla föreningslivet utifrån behov.

Att stödet till all kultur via studieförbund och föreningsliv stärks.

Att vi utvecklar museet i samverkan med våra stora gruvföretag och besöksnäring. Vi ska tillvara det unika att vi är Europas Mineralstad ett och att vi har många dagar med sämre väder på vintern då turister och ortsbor med familjer behöver något annat.

 

Aktuellt

 

 

Expeditionen är semesterstängd

4/7-10/8

Trevlig sommar!

 

 

 

 

Vänsterpartiet på Facebook

Senaste kommentarer

  Arkiv

  Gallery

  1-maj-wassaratorget-2 1-maj-wassaratorget-13 1-maj-2009-033 hörare 2