Motioner

 

Motion

 

                      Vägg för graffitimålning

 

En hängiven skara ungdomar har som fritidsintresse att måla graffiti. Däremot saknas i Gällivare kommun en plats där ungdomarna kan måla på lagligt sätt.

 

Större orter och städer t ex Luleå har denna möjlighet att erbjuda sina unga. I infarten till Luleå, vid badhuset finns en mycket vacker graffitivägg som välkomnar alla på väg in i staden.

 

Ungdomarna reglerar själva vad som passar att visa upp, klotter och ”fula ord” samt rasism eller kränkningar får naturligtvis inte förekomma.

Kostnad för detta blir inte mycket, däremot blir förtjänsten desto bättre – nöjda, glada ungdomar som ser att vi lyssnar på deras önskemål.

 

 

Gällivare den 19 Maj 2014

 

 

Katinka S Apelqvist                                   Stig Eriksson

 

Karl-Erik Taivalsaari                                 Jeanette Wäppling

 

 

Henrik Lehtipalo

Motion angående återanläggande av lekplats i östra Malmberget

 

En lekplats är ett socialt forum för barn att träffas på, för att leka och träffa nya kamrater på ett naturligt sätt. En trevlig plats där föräldrar eller mor- och farföräldrar kan komma med de små för att leka.

Barnfamiljerna i övre Malmsta – området mellan Kilen och Malmsta – saknar en lekplats. Tidigare har det funnits en lekplats på grönytan nedanför Tallgatan, denna har tagits bort.

Vi boende på östra Malmsta vill ha tillbaka lekplatsen snarast på grund av den ökade inflyttningen av småbarnsfamiljer i området. Det finns ett stort behov av trygga lekytor för våra barn att vistas på.

Härmed yrkar Vänsterpartiet i Gällivare/Malmberget

att lekplatsen skyndsamt skall återställas på grönytan nedanför Tallgatan.

 

Katinka Sundqvist Apelqvist                        Stig Eriksson

 

Karl-Erik Taivalsaari                                    Henrik Lehtipalo

 

 

Motion ang. vägbula samt övergångsställe och skyltning på Kaptensvägen, Malmberget östra.

 

I östra Malmberget sker ett generationsbyte i boendet. Många äldre säljer sina hus och in flyttar unga familjer med små barn. Även i flerbostadsområdet Kilen finns många småbarnsfamiljer.

 

Barnen behöver en trygg skolväg när de färdas till och från Malmstaskolan. Vi har sett att korsningen Kaptensvägen/Vallingatan behöver tryggas.

 

Vi behöver en vägbula och ett övergångsställe i korsningen. Dels för att skolbarnen skall kunna korsa Kaptensvägen på ett tryggt sätt, men också för alla som kommer ner från Kilen för att komma till busshållsplatsen där Bergmansvägen möter Kaptensvägen.

 

Vägbulan behövs för att hålla ner hastigheten på bilarna, eftersom de har en tendens att nonchalera att lämna företräde för gående och trafik kommande från höger i korsningarna. Kaptensvägen har en lång och bred raksträcka här – Kaptensvägen har tidigare varit huvudled – vilket gör att många bilar kör alldeles för fort. Inga skyltar finns heller här som visar att huvudled upphört!

Vänsterpartiet yrkar därför på

 • Att vägbula samt övergångsställe skyndsamt anläggs i korsningen Kaptensvägen/Vallingatan.
 • Att vägskyltningen blir korrekt i området.

 

Katinka S Apelqvist                                      Stig Eriksson

 

Karl-Erik Taivalsaari                                    Henrik Lehtipalo

 

 

 

Personalrekrytering för vård och omsorg!

 

Vänsterpartiet i Gällivare ser fortfarande med oro på kommunens möjligheter att rekrytera personal till vård och omsorg i framtiden. Vi vet att omsättning på personal är hög de närmaste åren på grund av pensioneringar.

 

Redan 2000 inlämnade Vänsterpartiet i Gällivare en motion om vikten av att hitta idéer för att fler unga skulle välja vårdlinjen. En liknande motion ”Vården och omsorgen – strategiskt yrkesval för framtiden” lämnades in av Vänsterpartiet 2011 som fullmäktige överlämnade till LKF för vidare hantering.

 

Vänsterpartiet i Gällivare ser dessa motioner som en del i arbetet med att försäkra sig om att täcka behovet av arbetskraft i framtiden. Vi menar att det krävs ytterligare beslut som gör att Gällivare kommun framträder som en bra och attraktiv arbetsgivare inom vården och omsorgen.

 

Vänsterpartiet inser att kommunen kanske inte kan konkurrera med lönen mot en gruvindustri som befinner sig i en konjukturtopp men vi måste fortsätta arbetet med att hitta andra fördelar som gör kommunen till en attraktiv arbetsgivare. Redan idag har Gällivare kommun infört vissa förmåner som exempelvis friskvård på arbetstid, gratis bad och gym o.s.v. och som uppskattas av de anställda.

 

Vänsterpartiet i Gällivare vill därför fortsätta arbetet med att göra Gällivare kommun till en attraktiv arbetsgivare genom att utreda ytterligare förmåner för anställda inom vård och omsorg som :

 

 • Förkortad      arbetstid till 35tim/vecka
 • Mer      delaktighet i jobbet som bl.a. schemaläggning
 • Kommunalt      beslut om fria arbetskläder
 • Möjliga      karriärvägar och utveckling inom yrket

Vänsterpartiet yrkar därför att:

–          Kommunfullmäktige beslutar att ge personalavdelning i uppdrag att i samverkan med socialförvaltningen utreda ovanstående förmåner.

–          Att detta redovisas inför budgetarbetet 2015 – 2018

Gällivare den 8 februari 2013

 

Jeanette Wäppling (v)                                                    Stig Eriksson (v)

 

 

Måltidspolicy i Gällivare kommun

 

Gällivare kommun har under de senaste åren arbetat med projektet ”Matglädje” som en del i att förbättra måltiden i skolan. Ett projekt som visat sig vara mycket lyckosam och ett projekt som nu behöver en fortsättning i alla skolor. Men projektet ”Matglädje” är enbart en del i en bra, näringsrik och väl sammansatt måltid för våra barn och gamla.

 

I många kommuner har man politiskt beslutat om en måltids- eller matpolicy som ger en god, näringsrik och kvalitativ måltid. En bra lunch, ett mellanmål eller en frukost som ger barnen eller den gamla en näringsrik måltid serverad i en miljö som andas matglädje stärker både barn och gamla. Gällivare kommun saknar idag en måltidspolicy vilket kan försvåra för vårt matproducerande företag Matlaget.

Vänsterpartiet i Gällivare tror att kommunen har allt att vinna genom en politiskt förankrad matpolicy. Vi menar att det är viktigt att kommunen talar om hur kvalitetskraven på maten skall säkerställas likväl som vilka miljöhänsyn skall tas vid upphandling av såväl råvaror som frysta varor. Det är också viktigt att se över hur vi skall klara av att upphandla närproducerat och vad kan räknas som närproducerat.

 

Vid framtagandet av en Måltidspolicy bör alla berörda parter finnas med.

 

Vänsterpartiet yrkar:

– att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att verka för en matpolicy i Gällivare kommun.

 

Gällivare den 1 februari 2013

 

Jeanette Wäppling )v)                                                    Stig Eriksson (v)

 

 

Digital informationstavla vid infarterna till Gällivare.

 

 

 

Det har under en lång tid förts diskussioner om hur Gällivare kommuns infarter kan snyggas upp och förbättras till gagn för t.ex. besökare.

Många kommuner har idag infört digitala informationstavlor ett sådant exempel är Arvidsjaur. På tavlan ges all möjlig information om vad som sker eller är på gång i kommunen. Ett i vårt tycke en bra möjlighet at informera men också en spännande och nytt sätt för information.

Vi tror också att detta är betydligt enklare tekniskt än dagens tavlor.

 

Därför yrkar vi

 

–          att kommunfullmäktige ger i uppdrag till Service- och tekniknämnden att utreda kostnader för två digital informationstavlor en vid infarten efter E10:an och en vid E45:an.

 

Gällivare den 9 november 2012

 

 

Stig Eriksson (v)                                                            Jeanette Wäppling (v)

 

 

Läxhjälp

 

 

Regeringen har beslutat att ge ”Rutavdrag” för Läxhjälp. Att få läxhjälp ser vi som ett  bra stöd i en god skolutbildning. Men vilka gynnar Regeringens förslag? De redan resursstarka familjerna. Har en ensamstående förälder möjlighet att anlita läxhjälp till sina barn? De kan ha nog med att få ihop pengar till hyra och mat. Ska dessa barn inte ha samma rätt att få hjälp med läxor. Vänsterpartiet anser att alla barn ska ha samma möjligheter. Alla barn är lika mycket värda. Då nu regeringen tagit detta beslut anser vi att om de inte ser alla barns lika rättighet till god skolutbildning så borde i varje fall Gällivare kommun göra det. Därför föreslår Vänsterpartiet

Att Bouk får i uppdrag att organisera läxhjälp på skolorna i Gällivare kommun så detta kan träda i kraft höstterminen 2013

Att eventuella kostnader för 2013 tilläggsbudgeteras

Att detta arbetas in i budget från 2014

 

 

Gällivare den 12 oktober 2012

 

 

 

Karl-Erik Taivalsaari                                                                            Jeanette Wäppling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Aktuellt

 

 

Expeditionen är semesterstängd

4/7-10/8

Trevlig sommar!

 

 

 

 

Vänsterpartiet på Facebook
Senaste kommentarer
  Arkiv
  Gallery
  1a-maj-2007-20 1-maj-4-4 Kick off 2012-08-20-v-glsbygdupptakt-045