artikel

Kvartalsrapporter1 2017

Kommunstyrelsen
Under januari har vi i kommunledningen haft besök av SKL:s beredning i samhällsplaneringsfrågor. Vi presenterade våra planer och vad som är på gång gällande byggande av verksamhetslokaler och bostäder. De bekräftade att vi tänker helt rätt i planeringen. I början av februari var bostadsministern Peter Eriksson på besök. Detta kom sig av en skrivelse vi från Gällivare kommun, Kiruna kommun och Hyresgästföreningen skickat in tillsammans, där vi begärt att få samma investeringsstöd som Stockholm. Glädjande nog kom han med nyheten att de lyssnat på oss och man kan nu bygga med stöd så att vi får ner hyrorna.
Det har varit en uppstart på utvecklingen av Sjöparken med en aktivitetsdag där planerna för parken presenterats. Det var många besökare och framför allt barn som framförde sina synpunkter, bland annat på hur de vill ha sin lekpark. Jätteroligt att få samtala med dessa barn!
När det gäller detaljplanen för ishallen har Mark- och miljödomstolen varit hit på syn utifrån den överklagan som lämnats in. Svar borde komma de närmaste veckorna. Vi har varit på besök i den nuvarande ishallen och träffat en föräldragrupp och barn. Där har vi presenterat förslaget på den nya hallen vilket uppskattats.
Under marknadshelgen hade vi öppet hus i kommunhusets fik där vi presenterade samhällsomvandlingens planer. Det var cirka 100 besökare och mycket bra diskussioner. Vi har även bjudit in näringslivet med cirka 60 besökare till ett möte där vi gjorde samma presentation vilket var uppskattat.
Det pågår en hel del arbete med framtagande av detaljplaner för bostäder som beräknas tas under våren och direkt efter sommaren.
Vi har haft ”säljstart” på de första tomterna på Repisvaara. Vi hade ett möte i Hellnerstadion med presentation av dessa och det var smockfullt med folk. Jätte kul!
Kunskapshusets detaljplan har vunnit laga kraft så där är det nu bara att börja upphandla och bygga. Styrgrupp för multiaktivitetshuset och friidrottsanläggningen är tillsatt och arbetet med förverkligandet av dessa är igång.
Jeanette Väppling, vice ordförande i styrelsen

 

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Våren börjar allt mer göra sig påmind även uppe hos oss. Kung Bore släpper sitt grepp allt mer. I BUoK står vi inför stora förändringar: beslutet om den nya skolstrukturen börjar nu bli verklighet. I alla styrgrupper (och de är många!) vi vänsterpartister sitter med i börjar byggnader växa fram, nya organisationsförslag läggs och beslut fattas. Till det bästa, ”tro mig eller ej”, byggarbeten har startats!
För övrigt har vi fått en ny skolchef, Eva Martinsson; vi får ett nytt förslag på ledningsorganisation i juni; vi försöker få ihop en budget för Nattis, som idag inte riktigt ryms i vår budget; vi har löst tillfälligt skolledningen på Tallbacka med inhyrd rektor; vi ser ut att klara barnomsorgskön nu i vår/sommar. Vi ställs inför 2018 med ca 50 barn i kön som flertalet vill till Gällivare.
Hedskolans renovering/ombyggnation har startat. Från hösten måste vi hitta en bra matsal för alla våra elever då nuvarande matsal på Hedgården byggs om. Styrgruppen för friidrottshall/gymnastikhall för Hedskolan är igång. Ett nytt förslag för ombyggnation/renovering på Sjöparken kommer i maj. Vi har börjat märka av samhällsomvandlingen på allvar, då trycket mot Gällivare ökar snabbt, alla vill till Gällivare. Det finns en oro för Malmsta, vad kommer hända där?
Avslutningsvis kan jag väl säga så att min tid som ny ordförande för BUoK-nämnden präglats av ”full fart mot ett nytt Gällivare” på många sätt!
Karl-Erik Taivalsaari, ordförande för nämnden

 

Service- och tekniknämnden
Dom stora frågorna som diskuterats är ishallen i Malmberget. Detta verkar vara en never ending story som det känns nu. Vi hoppas vi kan få till nåt vettigt med detta tills vi har en ny ishall att disponera i Gällivare. Men som det känns nu blir det väldigt höga kostnader för att kunna hålla öppet så mycket som vi skulle behöva.
En annan fråga är Ridhuset i Gällivare. Efter besiktning av ridhuset lokaler så måste ganska mycket åtgärdas. Det är stora problem med fukt som tränger in och vi måste ta reda på vad detta kommer att kosta. Det är ju nu kommunen som övertagit lokalerna och måste få dom i bättre skick.
En tredje fråga är rastplatser i kommunen. Kommunen har skänkt ett antal rastplatser i kommunen till byaföreningar. Detta mot att dom hålls i skick och är öppna för allmänheten.
Positivt med detta är att gata/park får lite mindre objekt att hålla efter.
En fjärde fråga är flygplatsen i Gällivare. Vi har ju ett krav att ordna kommunalt vatten och avlopp till flygplatsen. Detta är ett arbete som nu påbörjats. Detta kommer att underlätta många problem, bland annat tömning av toaletter från flygplanen som ej tidigare kunnat göras.
Och slutligen Solbacken i Koskullskulle. Fler och fler hus blir färdiga där, det känns mycket positivt. Det negativa är att vi har problem med VA-nätet i Koskullskulle sedan tidigare och fler invånare kommer att öka på detta. Vi måste börja se över vad som måste åtgärdas på kort och lång sikt och börja planera för det.
Jonny Johansson, ledamot i nämnden

 

Regionfullmäktige
Det ärende som, den 26 april, tog längst tid var revisionen, anmärkning mot landstingsstyrelsen för bristande måluppfyllelse samt bristande styrning och kontroll och styrelsen uppmanas att förtydliga arbetet med balanserad styrning och se till att vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans får avsedd effekt. Oppositionen provade en votering av revisorernas anmärkning och förlorade omröstningen 35 mot 32. Detta utslag visste ju oppositionen, men man ville ändock ha en debatt i ärendet på 3 timmar och 5 minuter. Man hade ju inte lyckas få ihop alla egna politiker, 3 var icke närvarande. Övrigt som tog tid var interpellationer, bl.a. om återinförande av dygnsambulans i Vittangi av (Lars-Åke Mukka, c). Regionfullmäktige började 10.00 avslutade 19.00.
Den 27/4 hölls en utbildningsdag och en av föreläsningar hölls av Professor Per Ödling, Lund. Ämnet var Digitalisering, mycket intressant föreläsning som fick rungade applåder. När han presenterade sig så berättade han att han har forskat tillsammans med en judinna som också är professor, hon hade suttit i koncentrationsläger. I samma stund som han sa det rusade han upp i bänkraderna fram till regionpolitikern Magnus Häggblad, SD, med en bok i handen som han överlämnade till Magnus, Magnus reste sig upp och lämnade föreläsningen med en kraftig smäll i utgångsdörren. (Enligt uppgift var boken en berättelse om Förintelsen).
Ove Haarala, ersättare

 

Matlaget AB
I Matlaget väntar vi på vad kostutredningen kommer att säga. Vi hoppas att den ska visa hur vi ska tillaga kost i framtiden. Vi kan idag inte investera för framtiden, eftersom vi inte vågar ta risken att det kan bli felaktiga investeringar. Vi funderar därtill på att köpa medlemskap i Dropbox för cirka 15 medlemmar. Vi kommer till
hösten att ha en seriös kurs för våra styrelsemedlemmar + ersättare, den skall hållas i Luleå i två dagar. I övrigt ser budgeten ut att hållas, med ett litet plus för 2017.
Vi fattade beslut att vi skall en Prissättningsmodell mellan kunder/ägare för Matlaget AB
Uppdraget är mycket komplext varför vi från styrelsens sida har valt att låta en grupp sakkunniga personer, vilka representerar våra kunder/ägare samlas för att diskutera frågan. Underlaget som gruppen tar fram kommer sedan att gå vidare för beslut hos bolagsstyrelsen, kommunstyrelsen samt regionstyrelsen.

Ove Haarala, ledamot i styrelsen

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Ny ordförande i nämnden sedan årsskiftet är Per Wahlström. Nämnden i övrigt har i stort sett samma ledamöter. Förvaltningschef Antero Ijäs har gått i pension från och med mars. Helena Olofsson utsågs till tillförordnad chef. KS har genomfört rekryteringsprocess av ny förvaltningschef. Ordförande och viceordförande har kunnat delta i denna och har vid senaste sammanträdet beslutat erbjuda Alexander Kult tjänsten.
Nämnden har fått utbildning om räddningstjänstens verksamhet i Gällivare och varit där på studiebesök. I maj ska nämnden till Luleå på en tvådagarsutbildning om Räddningstjänst och kommunal krishantering. Vi ska även besöka Luleå Räddningstjänst/SOS Alarm. I övrigt har vi till kommunledningen lyft fram en diskussion, som nämnden hade, om namngivning av nya bostadsområden och gator. Det kan vara ett projekt för en grupp att arbeta med eftersom många nya bostadsområden kommer att uppföras under de närmaste åren.
Nämnden har tillskrivit KS om behovet av att koppla samman bebyggelsen på södra sidan av Vassara träsk med det kommunala VA-nätet och där också fått gehör, till nämndens stora glädje.
Iris Dimitri, vice ordförande i nämnden

Kopiera länk