artikel

Kvartalsrapporter 3/2016

Kommunstyrelsen

Vi har sedan 1/10 ny kommunchef, Mats Pettersson, på plats i kommunen, vilket känns oerhört positivt.

   Förhandlingarna med LKAB har varit lyckosamma gällande verksamhetslokaler och vi har förslag på en överenskommelse som ska lyftas till KF för beslut. Här känner vi att vi fått gehör för vårt krav på full kostnadsersättning för de ytor vi äger och hyr. Vi har hänskjutit frågan gällande merkostnader och ersättning för ishallen till en medlare för att komma vidare i processen.

   En integrationsstrateg är anställd och börjar nu i november. Vi kan nu arbeta mer med integration och implementation av vår integrationsplan.

   Det finns nu färdiga detaljplaner för ca 1100 bostäder, så bostäder är på gång.

   Kunskapshuset och den nya förskolan på Tallbacka har gått vidare in i detaljplanering och beräknad byggstart är 2017. Ishallen ligger tyvärr ännu kvar för beslut hos Mark- och miljödomstolen. Planering av Sjöparken pågår och under 2017 kommer vi att se resultat där.

Jeanette Wäppling, ordförande i styrelsen

 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Just nu föds det ganska så mycket barn i vår kommun, vilket gör att vi har kö på våra förskolor. Vi siktar på att öppna tillfälliga avdelningar, kanske en i Koskullskulle för att klara den ”roliga anstormningen” som det absolut är. Alternativet är överinskrivningar, vilket inte alltid leder till en så bra start för de yngre barnen.

   Vi har stora problem med att få behöriga lärare på plats och har heller inte klarat av att besätta alla tjänster till dags datum. Våra husvikarier har räddat oss från det värsta scenariot!

   De nya statliga pengarna för lönelyftet har precis fördelats ut och vi känner en viss oro över vilka reaktioner vi kommer få från vår lärarkår. Vill man provocera kan man säga att vi nu fått A – B – C lag på skolorna genom de nya förstelärarna och lönereformerna.

   Skolstrukturen rullar på bra. Planerna på ombyggnad/tillbyggnad av Hedskolan är klara och nu börjar byggplanerna på Sjöparken som då blir en högstadieskola. Den planeras i två spår, en med fritidsgårdverksamheten på Sjöparken och den andra utan och där fritidsgårdsverksamheten finns på Multihuset i centrum.

   Nästa sommar kommer vi bli utan fritidsgård ett antal månader på hösten då Stacken rivs och gårdsverksamheten flyttar in provisoriskt på f.d. O’learys under ombyggnadstiden.

   Planerna på en ny F-6 eller F-3 skola på Repisvaara kommer lämnas in till KS den närmaste tiden. Vi ser i en nära framtid att människorna kommer lämna Malmberget och strömmen av människor hamnar nere i Gällivare.

   Tyvärr går BUoK:s budgetunderskott åt fel håll och ligger nu närmare 5 miljoner i underskott. Till stor del ligger det på överutlagda tjänster och vikariekostnader. Under år 2015-2016 har resurskrävande elever/grupper ökat på våra skolor.

   Projektet Dokumentera Malmberget har överskridit sin budget.

   Nämnden har ansökt om att få del av det generella statsbidraget Gällivare kommun erhöll om 12 miljoner. Vi har begärt att få 2 miljoner då vi tillsatt extratjänster för att kunna hantera situationen med många nyanlända barn i förskola och skola. 

   Vi får tillbaka en nygammal skolchef i Rolf Wennebjörk, i väntan på rekryteringen av en ny skolchef.

   Vi kommer göra en översyn över ledningsstrukturen inom både skolan och kulturen under år 2017. Vi har chefer som har 4 medarbetare under sig, men också de som har 40-50 stycken.

   Ulla har ersatt Pernilla under hennes paus i nämnden, med bravur! I januari 2017 går undertecknad in som ordförande i nämnden, inte en helt ny roll i och för sig, men helt klart med ganska så många utmaningar de två närmaste åren.   

Karl-Erik Taivaalsaari, vice ordförande i nämnden

 

 

Service- och tekniknämnden

Under detta år har vissa punkter varit ofta uppe på tapeten, inte minst samhällsomvandlingen. Såg häromdagen att vi äntligen är överens med LKAB. Det känns skönt att nu kan vi lägga det bakom oss och se fram emot nya Gällivare.

   Vi har fått till oss information om vissa ändringar för snöröjningen kommande vinter. Detta är en av dom frågor som engagerar hela kommunen. Bättre snöröjning för, förhoppningsvis, lägre kostnad.

   En annan punkt är ishallen i Malmberget. Till sist slutade det med LKAB som ägare. Hur SoT kommer att agera för 2017 måste vi diskutera inom nämnden.

   Vi har hunnit med både hastighetssänkningar och även ökningar på vissa vägar. Vi är på god väg med en cirkulationsplats för Oljevägen/Cellulosavägen. Hoppas kunna få igång det under 2017.

   Det gläder mig att se alla byggen runt om i kommunen. Hus växer fram både här och där. Speciellt roligt är att se nya Solbacken växa fram runt husknuten. Det gläder en stolt kullebo.

Jonny Johansson, ledamot i nämnden

 

Miljö- och byggnämnden

Nämnden har haft besök av David Berggård, Länsstyrelsen, med anledning av samhällsomvandlingen. Vi ställde frågor om nämndens delaktighet i avvecklingen. Det finns domstolsbeslut från hösten 2015 att LKAB ska ta fram avvecklingsplaner i samråd med Länsstyrelsen och berörda myndigheter, varav MoB utgör en. Dessa avvecklingsplaner ska vara klara 1 juli 2017. Vid senaste nämnd blev vi informerade om att ett första möte är planerat där miljö- och byggchefen ska delta. Vi ställde även frågor om hur kommunmedborgare som blir direkt berörda av gruvverksamheten i Aitik kommer att få information samt stöd i dialogen med Boliden Mineral. Många har fastigheter med djurhållning och somliga bedriver näringsverksamhet. Vad har de för rättigheter och hur kan deras behov tillgodoses? De är inte behjälpta av en tomt i tätbebyggda områden. Nämnden fick information om att Länsstyrelsen kommer att bevaka frågorna samt delta i möten med de berörda byarna. Det fanns redan etablerade kontaktnät mellan Länsstyrelsen och byborna. 

   Vid nämndsmötet 29 september ställde sig ordförande på oppositionens sida och avslog ett ärende om marklov efter omröstning. Vi andra reserverade oss mot beslutet. Anmärkningsvärt är att vid förmötet, när vi gick igenom ärendena, nämnde ordförande inget om detta.

   Vid nämndsmötet den 13 oktober fanns detta ärende med, nu med krav på beslutsmotivering till avslaget. Vi som reserverat oss mot avslagsbeslutet deltog inte i avslagsmotiveringen, däremot yrkade v att nämndens majoritet skulle delta i beslutsmotiveringen. S yrkade att det skulle delegeras till ordförande. Vid omröstningen valde ordförande att ta det på delegation. Nämnden behandlade styrkorten för kommande år och tog beslut om dessa.

 

   Revisionen kommer att besöka nämnden vid novembersammanträdet, då vi även har planerat att besöka olika byggen, äldreboendet och gruppbostaden, Kommunalhemmet samt det nya området med kulturbyggnader i Koskullskulle.

   KS har den 24 oktober föreslagit till KF att räddningstjänsten organisatoriskt ska flyttas till MoB-nämnden, vilket gör att nämndens verksamhet förändras. Det kommer att innebära ett nytt namn, Miljö- bygg- och räddningsnämnd, nytt reglemente, ny budget, ny personal och för att nämna några konkreta förändringar vilket gör att nämndens ansvarsområde utökas. I beslutet från KS föreslås att nuvarande MoB-nämnds uppdrag återkallas och att KF väljer ledamöter till den nya nämnden, Miljö- bygg och räddningsnämnden. Vi anser att det är helt i sin ordning, eftersom det är en stor förändring av uppdraget och verksamheten jämfört med nuvarande MoB-nämnd.

Iris Dimitri, vice ordförande i nämnden

 

Socialnämnden

Det har varit invigning av Strandvillan 31/10 – stödboende för de som tidigare bott i Holkens, Grönsiskans och Älvbackas lägenheter. En mycket fin byggnad med 14 lägenheter. Byggnaden innehåller alla faciliteter som bastu, kök i alla lägenheter, sällskapsrum, möblerade uteplatser med grill m.m.

   Vi har fått svar från nämnd och utredning som tittat på möjligheten för trygghetsboende i kommunen. En bra utredning som visar på ett positivt resultat. Vi ska jobba vidare med frågan framöver.

   Inflyttning i Alen (gamla O’Learys) dröjer fram till tredje/fjärde kvartalet 2017. Där kommer bl.a. fritidsgården Stacken att inrymmas på två plan.

   En översyn av socialförvaltningen pågår. Här kommer vi att få en del svar som kanske ger oss möjligheten att effektivisera verksamheten.

   Vi har en spännande tid framför oss

Katinka Sundqvist Apelqvist, ordförande i nämnden

 

Matlaget AB

Vår ordförande Joakim har flyttat till Luleå. Styrelsemötena kommer att ske med Skype och fysiska möten i Luleå och Gällivare vid behov.

   Den 18 oktober ersatte jag Joakim vid information från kommunens konsult Inge Dahlgren gällande kostutredningen. Ordförande Rolf Wennebjörk beslutade att delegerade mötesdeltagare träffas sen man har läst igenom den skriftliga konsultrapporten. Inge tittar också på Matlagets begäran på vår produktion hur vi skall bli bättre miljömässigt, produktionsmässigt, och ekonomi etc.

   Nästa möte i Matlaget blir den 10 november. Då skall vi behandla revidering av arbetsordning samt förslag till affärsplan.

Ove Haarala, ledamot i styrelsen

 

Landstinget

Den stora och i media debatterade frågan har varit och är storregionärendet.

Vår landstingsgrupp äger icke frågan, utan frågan ägdes och avgjordes av vår distriktsstyrelse som beslutade, med en rösts övervikt, att vår landstingsstyrelse skall meddela landstingets politiska ledning att vi tillsammans med SAP och MP är överens om att lämna ett positivt yttrande till indelningskommitténs förslag.

Landstinget begärde anstånd med remissvaret, så att vi skulle hinna med ett fullmäktige. NLL fick endast anstånd en vecka, så vi hann icke ha ett fullmäktige.

Remissvaret blev kortfattat bl.a. följande: Norrbottens läns landsting tillstyrker indelningkommitténs förslag om att Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län de 1 januari 2018 ska läggas samman till ett län. Landstinget tillstyrker också kommitténs förslag om att Västernorrlands läns landsting, Jämtlands läns lansting, Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting ska läggas samman till Norrlands läns landsting den 1 januari 2019.

Ove Haarala, ersättare i landstingsfullmäktige

 

Valnämnden

Valnämnden har haft sitt första möte den 12 oktober. Man gick igenom dagordningen som bland annat bestod av 13 nyhetsbrev från Valmyndigheten. Man beslutade att valnämnden åker till Luleå länsstyrelse för en gnuggning i den nya vallagen den 9 november. Valnämnden skall också se över ändringar i valdistriktsindelningen p.g.a. samhällsomvandlingen, plus det viktigaste, att rekrytera valarbetare och bemanningen av val-och röstningslokaler.

Ove Haarala, ledamot i nämnden

 

Top bostäder AB

Arbete med ersättningsbostäder löper på och allt verkar i dagsläget gå enligt plan, vilket innebär att vi skall klara den första etappen. Det första huset, Dansaren, följer tidsplanen och Hasseln (mitt emot Statoil) om 60 lägenheter, där pågår planeringen. Till detta pågår också Boklok-projektet vid Forsheden, ett projekt som LKAB bygger, men Top blir mottagare av. Hälften av dessa 36 lägenheter är ersättning för ytor i Malmberget och den andra halvan går till den ordinarie bostadskön.

   Utöver detta så har styrelsen beslutat att planera för två permanenthus på Forsheden. Dessa hus byggs i egen regi, vilket då blir ett tillskott på bostadsmarknaden. De två husen kan sägas vara istället för modulhusen eller påbyggnaden i Domherren, av den anledningen att bägge dessa projekt blev betydligt dyrare än två permanenta Sabohus.

Stig Eriksson, ordförande i styrelsen

 

Kopiera länk