artikel

Kvartalsrapporter 1

Barn, utbildning- och kulturnämnden

Året har börjat bra och arbetet med den nya grundskolestrukturen har kommit igång på allvar. Vi kommer de tre närmaste åren se stora satsningar på flera av våra skolor. Vi kommer att måsta göra anpassningar, renoveringar, ombyggnationer och även utbyggnationer, totalt kommer det nog röra sig om drygt 100 Milj kr innan allt är på plats. Sjöparken ska byggas om till en s.k. ”högstadieskola”, Hed- och Tallbacka anpassas till att vara F – 6 skolor. Jag vet att 100 Milj kr är mycket pengar, men antalet miljoner kommer också av det bristande underhåll (flera exempel som lett till arbetsmiljöanmälningar)vi haft vid våra skolor under många års tid.  Samtidigt får vi, om allt faller på plats, fantastiska förutsättningar och miljöer för både barn, unga och personal i de nya uppgraderade skolorna.

Våra satsningar på nya moderna läroverktyg (IT-satsningar), bärbara datorer till de äldre eleverna och läsplattor till de yngre barnen har kommit igång. Många skolor har fått nya ”smart boards” installerade och alla skolor har idag fått flera klassrum uppgraderade.

För några dagar sedan kom äntligen vår nya och mycket efterlängtade Bokbuss! Den kommer underlätta arbetet för vår personal och kunna erbjuda bra service till landsbygden under många år fram i tiden, riktigt roligt!

Vi har beslut om ”husvikarier” på våra skolor vilket innebär att de större skolorna fått anställa två fasta vikarier och de mindre skolorna en fast vikarie. Vi har stora förhoppningar att de skall leda till att vi har vikarier på plats och höjer kvalitén på skolorna. Vi ska inte ha lärarlösa lektioner, som oftast drabbar barn med särskilda behov mest.

Nämndens nya Ungdom- och kulturutskott har kommit igång bra och jobbade fram bra kandidater till våra olika stipendier och utmärkelser. Det nya utskottet kommer också under våren inleda arbetet med att ta fram en nämndsövergripande kultur- och ungdomsplan.

Utmaningar fram över är bl.a. hur vi på ett bra sätt kan integrera nyanlända barn och unga (inklusive ensamkommande barn) på alla våra skolor, en mycket viktig fråga de närmaste åren, för hela samhället.

Karl-Erik Taivalsaari, nämndens vice ordförande

 

Matlaget AB

Den 1/3 hade vi träff med nya kommunchefen. Tidigarechefen Lennart var också med. Kommunen meddelade att det är klart med beslutet angående kostutredningen: direktiv till utredaren är fastställda. Mål: Utredningen skall ge kommunen ett väl underbyggt underlag för beslut om hur kostverksamheten bör vara organiserad och vilka ekonomiska åtaganden och konsekvenser detta innebär. Utredaren skall titta på Huvudmannaskapet, Riskanalys, Miljökonsekvenser m.m.

Ove Haarala, ledamot

Kommunstyrelsen

Rekrytering av ny kommunchef pågår. Programarbete för Kunskapshuset har kommit igång och beräknas vara klart till sommaren. Då påbörjas detaljplanearbete och projektering. Vi går då även vidare och påbörjar programarbetet för Multifunktionshuset. En handelsanalys är gjord. Den pekar på att det finns behov av mer handel. Framför allt kläder, sport, heminredning. Den visar vidare att en viktig parameter att få ett levande centrum med ökad handel är den placering vi gjort av Multifunktionshuset samt Kunskapshuset. Förhandlingarna med LKAB gällande ersättningsnivåer för verksamhetslokaler fortsätter. Målet är att komma i hamn med beslut i kommunfullmäktige direkt efter sommaren. När det gäller bostäder har nu detaljplan på Repisvaara södra (etapp 1) vunnit laga kraft. Där arbetas vidare med infrastruktur. Köp av Granngårdstomten är klart. Vägmästartomten är snart i hamn. Framtid Gällivare har kommit överens om att titta på placering av friidrottsanläggningen på Vägmästaren för att kunna samnyttja den med skolan, då skolan har stort behov av upprustning av gymnastiksal. Vid en övergripande skiss av friidrottsanläggningen/bostäder ser vi att båda alternativen av placering (Vägmästaren och Granngården) ger samma tillgång till bostäder. En integrationsstrategi är antagen och nu behöver det arbetas med att implementera den. En integrationssamordnare ska även anställas. Marknadsförings- och informationsstrategi är äntligen på gång. Kommer upp för beslut i maj. Leader Polaris har kommit igång. Där finns mycket möjligheter att söka medel för utveckling av landsbygden och vår nya utvecklingssekreterare för landsbygden är på plats. Har ni frågor tveka inte att kontakta mig.

Jeanette Wäppling, kommunstyrelsens ordförande

 

Socialnämnden

Ny ledamot för partiet i nämnden är Elisabet Larsson Esko, som tar över efter Kristina Forsberg. Kristina kommer i fortsättningen gå in som ersättare.

Våra nyaste byggen, Forsgläntan (särskilt boende) samt Strandvillan (boende socialt stöd) är igång för fullt och beräknas vara klara mars -17 och oktober -16. Vi ser att den tänkta avdelningen för minoritetsspråk kommer att bli svår att besätta med minoritetsspråkig personal och boende med minoritetsspråkliga behov. Det gäller samiska språk och meänkieli i första hand, men också de övriga språken. Annars är Forsgläntan ett av de modernaste byggen vi har i Sverige för äldrevård – med många tekniska nyheter.

Gällivare har HVB-hem för 24 ensamkommande pojkar i Gällivare och Malmberget. Vi håller på att iordningställa nya lokaler för att kunna bereda fler HVB platser. Vi har stort behov av dessa även om inflödet av ensamkommande för tillfället har minskat. Dels ska pojkarna från Malmberget ha nya boenden i samband med samhällsflytten, dels finns nu ett hemtagningsteam som jobbar på att få hem de pojkar vi har utplacerade runtom i Sverige.

Evakueringsboendet är tomt nu, men Gällivare kommun har skrivit avtal med Migrationsverket till sista april. Personalen är utplacerad i socialförvaltningens verksamheter så länge det inte finns några flyktingar i boendet.

Vänsterpartiet har kommit med förslag om trygghetsboenden i Gällivare tätort samt i Ullatti och Hakkas, utegym för äldre i centrum (på landsbygden steg2 ), aktiverare inom handikappomsorgen för att bättre kunna tillgodose deras behov av aktiviteter samt att gruppboenden, för i första hand yngre handikappade, skall ligga mer centralt i Gällivare, särskilt nu när det byggs nya bostäder i och med samhällsomvandlingen. Dessa förslag skall tas i nämnden och sedan till KS för utredning. Vi tillsänder även KPR och RFF för kännedom och som remissinstans. Miljöpartiet och Malmfältens väl är med på tankarna, men tyvärr inte Moderaterna när det gäller Trygghetsboenden, som avstår från att genomföra detta i kommunen för tillfället.

I veckans socialnämnd kommer alla ordinarie ledamöter att gå ut på studiebesök i verksamheten. Alla besöker två verksamheter som utvärderas och delges de övriga i nämnden. Idén till besöken bygger ursprungligen på förslag från en av ledamöterna i socialnämnden, Bror Wennström. Vi kommer också att fungera som faddrar eller kontaktpersoner mellan nämnd och verksamhet – detta för att dela information mellan oss.

Katinka Sundqvist-Apelqvist, nämndens ordförande

 

Top bostäder AB

När det gäller byggandet av bostäder så fortsätter TOP att planera för nya områden utöver byggandet på Dansaren som är den första byggnaden där LKAB står som byggherre. TOP kommer snarast att lämna in detaljplan för Hasseln, mitt emot Statoil, för beslut. Planering för ytterligare byggen är i framtagande, bl.a. att bygga på två våningar på två hus i kvarteret Domherren, längs Porjusvägen, det skulle ge ytterligare ett 30-tal mindre lägenheter. Dessutom skulle det bli två hus med hiss, vilket vi har dåligt om i Gällivare. Styrelsen i TOP har varit till Umeå för att titta på påbyggnader för att skaffa oss en bild hur det kan se ut. En samstämmig styrelse kommer på styrelsemötet i maj att ta beslut om påbyggnad på Domherren. Utöver detta så ser TOP över alla tänkbara ytor för bostadsbyggande och gärna ytor som medger byggande av 100 lägenheter, inte minst för att minska produktionskostnaden. Till sist så har TOP ett beslut från kommun om att planera för modulhus och där kommer TOP att tillsammans med kommun kunna ta beslut i början av april då ett underlag för antal och kostnader finns.

Stig Eriksson, styrelsens ordförande

 

Miljö- och byggnämnden

Vi har lämnat uppvisat överskott på 1,6 milj kr i driftbudgeten (bokslut 2015) till KS.

Nämnden har beslutat föreslå taxehöjningar på 2,5% samt KF att dra ner ram från 3,8 milj till 3,77 milj fr o m 2017.

MoB har beslutat om utökade byggrätter, tillägg i detaljplaner och ändring av byggnadsplaner för Vassaraträsk. Det är nu möjligt att att bygga större fritidshus i hela området. Norra sidan av Vassaraträsk har haft denna möjlighet sen tidigare. Villkoret för att få bygga större är att anslutning till gemensamt lågtrycksavloppssystem med kommunal anslutningspunkt.

Byggnadsägare har skyldighet att genomföra OVK-kontroller, Obligatorisk ventilationskontroll, med olika intervall (ex 3 år) och skicka in dessa protokoll till MoB. Detta har hanterats på olika sätt av byggnadsägarna, en del har MoB varit tvungna att vitesförelägga. När de inkommit med protokoll inom skälig tid har nämnden upphävt beslutet om vite. Däremot kvarstår en del att reda ut inom OVK. Somliga protokoll har följts upp då de visar brister i kontrollen. Nämnden har detta under uppsikt.

Nämnden har svarat på remisser bl.a. Trafikstrategi, Utredning av parkeringssituationen, Handlingsprogram för skydd mot olyckor och Integrationsplan.

Nämnden har antagit Handlingsprogram för räddningstjänsten, det ligger inom MoB:s ansvarsområde.

En rapport om ”Enkelt avhjälpta hinder” har tagits fram av MoB-förvaltningen och redovisats för nämnden. Det gäller ökad tillgänglighet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Syftet är att kunna undanröja hinder och uppfylla kraven på tillgänglighet. En inventeringsplan är genomförd, checklista är utarbetad och åtgärdsprogram för varje objekt ska upprättas.

Nämnden har utsett Quality Hotel Lapland till årets byggnad 2015 och  Miljöstipendium gick till Mats-Peter Åstot för torvkåtan vid Naturum Laponia.

Utbildning för nämnden: Miljöinspektörer och bygginspektörer har haft genomgång om olika områden de arbetar med vid sammanträden. Det har även funnits tillfälle till fördjupning och frågor. Dessa utbildningar är inplanerade vid varje sammanträde t.o. m. juni månad.

Företrädare för LKAB, Dan Johansson, Alexander Kult och Lis-Marie Dagbro har besökt och informerat nämnden vid februarisammanträdet om ersättningar till boende och verksamhetsutövare i Malmberget som påverkas av gruvverksamhet. Frågorna var många och en aktiv diskussion fördes utifrån den enskilde medborgarens perspektiv samt kommunens.

Nämnden har lämnat samrådsyttranden för att möjliggöra ny placering i Koskullskulle av kulturhistorisk värdefull bebyggelse som avvecklas i Malmberget.

MoB återremitterade förslaget om nya gatunamn till BUoK, med förslag att nya gatunamn på Repisvaara har anknytning till passande vintertema.

MoB har anmält NLL:s dieselutsläpp i Vassarträsk till miljöåklagare. Nämnden har detta under uppsikt och får kontinuerlig rapportering och uppföljning.

Med anledning av LKAB:s gruvverksamhet och dess påverkan i Malmberget samt att Boliden Mineral avser att öppna ny gruvverksamhet i Nautanenområdet har MoB tillskrivit Länstyrelsen, David Berggård, med inbjudan till nämnden för information och dialog om dessa stora projekt.

Revisionsgranskningen har föranlett nämnden att ånyo informera KS om att remisser/detaljplaner från SAM-förvaltningen kommer sent, vilket medför att nämnden inte hinner behandla dessa. Ordförande tar dem på delegation. En annan organisatorisk planering avseende när i tid dessa skickas ut kunde ge nämnden som helhet tillfälle att yttra sig. Protokollskrivningar avseende vad som rapporteras och vilken analys nämnden gör utifrån dessa är enligt revisionen inte nog tydliga. Nämnden har med anledning av detta fört fram till sekreteraren att ta upp revisionens anmärkningar i den kommungemensamma sekreterargruppen och återkomma till nämnden med underlag på hur tydligare skrivningar kan ske utan att fördenskull belasta protokollet.

Nämnden gjorde arbetsplats besök på Forsgläntan och Strandvillan vid aprilsammanträdet.

Iris Dimitri, nämndens vice ordförande

 

Service- och tekniknämnden

En av de stora frågorna som beslutats är en helikopterbas på flygplatsen. Arbetet med det kommer att påbörjas nu innan sommaren. Övriga frågor som diskuterats under våren är bl.a. parkeringssituationen i Gällivare. Utredningar visar att vi inte lider brist på parkeringar, men är inte helt säker att medborgarna håller med oss om detta.

Vi har börjat titta på en rondell vid Oljevägen mot Malmheden, som skulle underlätta trafiken och även hålla ner hastigheten förbi korsningen. Vi har även diskuterat skoterutredningen och hur vi skulle kunna få fler platser att ansluta till lederna.

Något som vi tagit upp på många möten är vilka delar av t.ex. vägar som kommunen skall stå för och vilka delar LKAB skall stå för, det som händer p.g.a. gruvbrytning. Det har även kommit upp frågan om Svanparken som börjar vara väldigt nedgången och skulle behöva åtgärdas. Och frågan om snöröjningen kommer oftast upp, bl.a. kostnader och hur effektivt den utförs. Nu när säsongen börjar lida mot sitt slut så får vi facit på hur vi klarat kostnader i år.

Det största problemet som jag ser med SoT idag är att vi tappat mycket personal som vi inte ännu hunnit ersätta, och det leder till att trots att vi har finansiering till ett flertal projekt så drar allt ut på tiden. Men jag hoppas att vi fått tillsätta de flesta tjänsterna nu till sommaren.

Jonny Johansson, ledamot i nämnden

 

Gällivare energi

 

Gällivare Energi påverkas i stor utsträckning av pågående samhällsomvandling eftersom mycket av det befintliga ledningsnätet och befintliga anslutna fastigheter går förlorade i samband med LKAB:s expansion av gruvdriften.

Utmaningen ligger i att göra rätt ställningstaganden i det arbete som pågår med att bygga nya bostadsområden där det från företagets sida är viktigt att de investeringar som görs kan ge vinst inom överskådlig tid. De nya fastigheter som byggs är mer energisnåla än de fastigheter som avvecklas.

Av miljökrav behöver företaget ställa om från användande av torv som bränsle till att elda mer trä. Torv räknas som fossilt bränsle vilket inte trä gör. Utmaningen i detta är att hitta lösning för att få mer leveranser av trä och även lösa frågan om upplag för detta.

Gällivare Energi är också i behov av en uppgörelse om ersättning från LKAB med tanke på de förlorade anläggningarna, den förlorade last (värmeförsäljning), och de förlorade affärer som företaget går miste om på grund av gruvdriftens expansion.

 

Lars Nilsson, vice ordförande

 

Kopiera länk