artikel

Valplattform

  

Inte till salu

Vänsterpartiet i Gällivare

   

  

Innehåll

Inflytande och delaktighet. 2

Spaden i jorden under den här mandatperioden!. 2

Ett levande centrum… 3

Gällivare kommun och LKAB.. 3

Byggstarter. 3

Bygg bort bostadsbristen!  3

Samhällsservice. 4

Skola/förskola/fritidshem… 4

Social omsorg.. 5

Feministiskt perspektiv. 6

Landsbygden  .7

Miljö.. 7

Kultur och fritid.. 8

 

       

Inflytande och delaktighet

Vänsterpartiet anser att det är viktigt med inflytande och delaktighet i alla frågor i vårt samhälle. Det finns många tankar och idéer av medborgare som vi måste ta vara på i alla samanhang. Gällivare kommun måste utveckla medborgardialogen!

 

I Vänsterpartiets Gällivare tar man vara på människors synpunkter, människor får känna sig delaktig och ha inflytande i frågor som rör dem. Ambitionen är att medborgarna inkluderas i alla inflytande- och delaktighetsprocesser. Det finns många metoder som kan användas för att få in människors synpunkter inför viktiga beslut. Låt oss använda oss av dem! Inflytande och delaktighet ska vara en naturlig del för våra medborgare i kommunens verksamheter så som äldreboende, gruppboenden, hemtjänst, förskola/fritids, skola, fritid. Till exempel ska personer som bor på äldreboenden få möjlighet till verklig valfrihet och själv kunna påverka vilken hjälp man vill ha. Elever i skolan ska kunna påverka skolans vardagliga arbete/miljö och ungdomar ska få möjlighet att vara mer aktiva i all utveckling av vårt samhälle.

Kommunen måste också ha kontinuerliga föreningsdialoger för att tillvarata föreningarnas synpunkter.

Vänsterpartiet vill även att inflytande och delaktighet ska prägla ”arbetsplatsen Gällivare kommun” och medarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet.

 

 

Vänsterpartiet i Gällivare kommer under mandatperioden arbeta för:

 

en utvecklad medborgardialog, där alla måste få vara med!

att införa möjlighet för medborgarna att lämna in medborgarförslag

att inflytande och delaktighet ska vara en naturlig del för medborgarna i kommunens verksamheter så som äldreboenden, gruppboenden, hemtjänst, förskola och skola

att öka medarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet på kommunala arbetsplatser

 

 

 

Spaden i jorden under den här mandatperioden!

Samhällsomvandlingen för verksamhetslokaler måste snabbas upp. Vi måste komma igång med byggande av ishall, gymnasieskola och en kultur- och idrotts anläggning.

 

Inför dessa byggnationer är det viktigt med kommunmedborgarnas delaktighet. Dialogen med bl.a. föreningslivet/gymnasieskolan måste skyndas på för innehåll i byggnationer så att byggstart skall kunna ske så fort som möjligt.

 

Vänsterpartiet tänker att människor mer påtagligt vill känna att de verkligen är med och bygger det nya Gällivare, den delaktigheten är en demokratisk utmaning som vi i Vänsterpartiet är beredd att ta.

Ett levande centrum

Det är viktigt att våra nya anläggningar byggs där flertalet av människorna kommer att bo, närhet och tillgänglighet är särskilt viktiga ur ett barn och ungdomsperspektiv. Det är en stor fördel att bygga allt detta centralt, nära varandra för samnyttjande samt effektivisering av drift. Genom besparing av drift kan man lägga de sparade pengarna på andra verksamheter som till exempel äldreomsorg och skola. Närheten mellan anläggningarna gör också att föräldrar kan göra en sak medan barn tränar och man kanske lockas att prova på andra aktiviteter. Det blir en naturlig mötesplats och vi får ett mer levande centrum.

 

Gällivare kommun och LKAB Ramavtalet mellan kommun och LKAB är ett övergripande avtal. Kommunen skall stå helt skadeslös. Principen nyckel mot nyckel ska gälla även om LKAB inte står som byggherrar. För att om möjligt ytterligare snabba på byggandet kan ett alternativ vara att kommunen söker en totalentreprenör med ansvar för hela byggprocessen.

Allt kommer inte att få plats i det nya därför måste vi också ta vara på det som finns och underhålla detta. Vi kan inte bara lägga allt focus på det som skall ersättas.

Vänsterpartiet i Gällivare kommer under mandatperioden arbeta för att:

Det blir byggstart för bio/kulturhus och idrottsanläggning år 2016. Vi vill hålla ihop kultur, skola och idrott centralt i Gällivare. Ett samnyttjande av flerfunktioner/lokaler ger utrymme till många olika aktiviteter och mötesplatser för alla, ung som gammal.
 

Byggstarter Det blir byggstart för ny ishall år 2015. Det viktiga är närheten till övriga idrottsanläggningar och badhus för att effektivisera driften.  Ishallen bör dessutom vara en dubbelfunktionshall för att kunna användas till större evenemang.

Det blir byggstart åren 2016/2017 för en ny gymnasieskola. Det här är en av de viktigaste byggnaderna, eftersom det är här våra ungas upplevelse av samhället formas. Vi vill att de ska lämna sin gymnasietid med känslan av att det satsas på ungdomarna och att det finns en framtid i Gällivare. En flerfunktions hall för friidrott och fotboll byggs i samband med övriga byggnationer denna placeras centralt i Gällivare.

 

 

 

Bygg bort bostadsbristen! Bostadsbristen innebär att trångboddhet och otrygghet breder ut sig. Människors livssituation försvåras. Bristen på bostäder är även bekymmersam t ur ett sysselsättningsperspektiv eftersom människor kan tvingas tacka nej till arbeten för att de saknar bostad. Människor som vill flytta till vårt underbara Gällivare måste ha möjlighet att få bostad och ungdomar ska ha rätt att kunna flytta hemifrån. Vänsterpartiet förväntar sig också att LKAB tar sitt ansvar i förhandlingar med enskilda bostadsägare, den enskilde ska hållas skadeslös.

 

Vänsterpartiet arbetar i riksdagen för att det ska införas ett statligt investeringsstöd för att stimulera byggande av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Bostäder som byggs ska vara tillgängliga för alla! Vänsterpartiet vill även införa ett upprustningsstöd för boende i flerfamiljshus där det finns ett enormt behov av upprustning och underhåll.

 

 

Vänsterpartiet i Gällivare kommer under mandatperioden arbeta för:

 

att LKAB tar sitt ansvar i förhandlingar med enskilda bostadsägare, den enskilde ska hållas skadeslös.

att bygga bort bostadsbristen! TOP måste börja bygga, hyresrätter med rimliga hyror!

att kommunen snarast bygger upp en markreserv, så att de som vill bygga flerbostadshus får den möjligheten

att alla nybyggnationer och renoveringar ska ha ett tillgänglighetsperspektiv som krav.

att hyresrätterna i Gällivare inte ska säljas ut!

 

 

 

Samhällsservice I Vänsterpartiets kommun är det viktigt att vi har ett trivsamt samhälle med fungerande infrastruktur, vinter som sommar.  Vi måste satsa på att göra samhället tillgängligt för alla. Barnen behöver få sina behov av upplevelser tillgodoseeda i bra utvecklade lekparker.

 

 

Vänsterpartiet i Gällivare kommer under mandatperioden att arbeta för:

 

områdesvis upprustning av gator, vatten/avlopp, belysning, lekparker och säkra skolvägar

att underhåll och snöröjning ska förbättras på våra gator, gångstigar och cykelvägar.

att förbättra underhåll/pistning av våra skidspår och skoterleder
 

Skola/förskola/fritidshem

Vänsterpartiet vill att skolan ska skötas av vårt gemensamma samhälle och inte av privata vinstintressen. Vänsterpartiet vill ha en sammanhållen skola där alla barn och unga får plats. Vi i vänsterpartiet menar att en gemensamma offentlig skola är den viktigaste och första grundstenen för ett välmående samhälle; här möts alla barn och unga från olika hem. Det är här i skolan som möten och umgänget formar förståelsen och känslan för ett samhälle som rymmer alla människor.

I vänsterpartiets skola ska alla barn kunna läsa – räkna och skriva. Det får inte finnas något undantag! I vår skola ska alla barn och unga få kunskaper och färdigheter som gör att de klarar ett vuxenliv. I vår skola är alla barn och unga trygga. Där får barn och ungas behov, olikheter, färdigheter plats och ses som en tillgång.
 

Vänsterpartiet i Gällivare menar att:

 

I vår skola måste det få kosta om det är det som krävs för att vi ska vara ett attraktivt samhälle.

I vår skola ska barn och unga ha gruppstorlekar och miljöer som ger dem studiero för att klara skolarbetet. Vi vill se mindre grupper för de yngre i alla skolans verksamheter (förskola, fritids, skola), för alla barns och ungas rätt till trygghet och studiero.

I vår skola startar yngre barn sin skoltid i mindre grupper i trygga bostadsnära skolor.

I vår skola möts barn och unga av utbildade lärare/specialpedagoger/personal, i moderna stimulerande miljöer.

I vår skola finns kuratorer eller skolsköterskor på de större skolorna så att barn och unga själva kan ta kontakt med dessa, just när de anser sig behöva detta.

I vår skola får barn och unga läxhjälp efter sina behov, det är behoven som styr i vänsterpartiets skola, inte börsen!

I vår skola utmanas och inspireras barn och unga av bra studiemiljöer och moderna läromedel i högsta klass. Vänsterpartiet kommer att arbeta för bärbara datorer/läsplattor till alla från årskurs 6.

I vår skola finns en måltidspolicy som säkerställer våra barn och ungas mat och miljöer, det ska vara både gott och trevligt att äta på våra skolor

I vår skola har all personal tillgång till moderna läromedel och modern teknik som en del av en god arbetsmiljö. Det ska vara attraktivt och stimulerande att jobba i Gällivares skolor.

I vår skola får all personal utbildning i normkritik.

I vår skola har personalen konkurrenskraftiga löner.

I vår skola har personalen som jobbar ute med barn arbetskläder.

I vår skola har vi en attraktiv kulturskola som är gratis.

I vår skola utvecklas distansundervisningen för barn och unga på vår landsbygd.

I vår skola har alla våra större skolor egna fritidsledare.

 

 

Social omsorg

Vänsterpartiet vill att vård och omsorg ska fördelas rättvist efter behov och bedrivas utan vinstintresse. Alla skattemedel ska komma välfärdens brukare till godo.

 

Äldre och funktionshindrade ska ges möjlighet till personligt anpassad aktivitet och stimulans i vardagen som de upplever meningsfull. Den enskilde ska ha verkligt inflytande vid planeringen som ska tillgodose dennes behov av att leva ett meningsfullt liv. När kommunen erbjuder stöd och service till äldre och funktionsnedsatta ska detta medverka till att den enskilde kan behålla sina intressen, sina sociala kontakter eller finna nya. Det ska finnas utrymme för den enskilde att få hjälp med att delta i samhällsaktiviteter, kulturliv och sociala sammanhang.

Det bästa anhörigstödet är en väl utbyggd omsorg med god kvalitet och tillräckligt med kunnig och engagerad personal.

 

Vänsterpartiet i Gällivare vill öka den enskildes rätt till verkligt inflytande vid planering av insatser. Man ska kunna påverka sin vardag och insatser ska anpassas efter behov och önskemål. Den enskilde ska ha möjlighet att styra över så kallade serviceinsatser som stöd vid inköp, ärenden, måltid, städ, tvätt eller annat stöd i vardagen. Vi måste också kunna erbjuda meningsfulla arbeten och fritidsaktiviteter för den enskilde med någon form av funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

 

Ett ytterligare stöd för äldre personer är den äldrekonsulent som Vänsterpartiet tycker ska finnas med i verksamheten. Äldrekonsulenten kan med fördel vara organiserad under anhörigstöd.

 

Ute på boendena behöver vi öka personalkontinuiteten och bemanningen. Organisationen av vård, omsorg och service måste ske utefter de behov som finns för att på så sätt skapa god omsorgskvalitet och trygghet. Personalens arbetsvillkor måste också förbättras med större möjligheter till inflytande och delaktighet. Vänsterpartiet vill också införa försök med arbetstidsförkortning inom socialnämndens verksamheter.

 

 

Vänsterpartiet i Gällivare kommer under mandatperioden arbeta för:

 

Att vård och omsorg fördelas rättvist efter behov och bedrivs utan vinstintresse.

Att öka möjligheten att styra över serviceinsatser för de som har hemtjänst. Vill den enskilde gå och fika istället för att städa ska det vara möjligt!

Att erbjuda meningsfulla arbeten och fritidsaktiviteter för den enskilde med någon form av funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Att anställa en äldrekonsulent som kan ge rådgivning och stöd åt äldre och anhöriga.

Att göra vårdyrket attraktivt genom förkortad arbetstid med bibehållen lön.

Att utöka Pensionärservice, som ger den enskilde större möjlighet att bo hemma.

Att aktivt verka för att ungdomsmottagningen får kurator.
 

 

Feministiskt perspektiv

Kvinnor och män har inte samma makt att forma samhället och sina liv. Vi ser i Sverige idag hur ojämställdheten ökar. Skattesänkningar, vinster i välfärden och privatiseringar har lett till minskade resurser till välfärden och det har slagit hårt mot kvinnor. Att vara feminist innebär att se könsorättvisan och att vilja göra något åt den. Det gör skillnad vem som sitter vid makten och det gör skillnad när vi satsar på välfärden.

 

 

Vänsterpartiet i Gällivare kommer att arbeta för:

 

At öka jämställdhetsarbetet inom kommunens verksamheter.

Att alltid tillämpa ett feministiskt perspektiv i de kommunala besluten.

Att alla lärare ska få utbildning i normkritik.

Att erbjuda feministiskt självförsvar i skolan.

Att erbjuda kläder till personal inom förskola och omsorg.

Att fortsätta stödja kvinnojuoren.

 

LandsbygdenGällivare landsbygd är ingenting man daltar med. Den finns inte där för att samhället finns, utan för att den har ett egenvärde. Inga punktinsatser eller stödprojekt kan tvinga landsbygden att följa samma utveckling som samhället. Den existerar på sina egna villkor. Människor som väljer att bosätta sig på landsbygden väljer inte sällan andra värden framför tillväxt.

 

Det betyder inte att Vänsterpartiet tänker strunta i byarna. Nej, vi tror att de i första hand behöver hjälp med tunga kostnader; att det viktigaste är att säkerställa att den kommunala servicen kan garanteras och därefter förbättras, där skola och omsorg skall prioriteras högst. För att inte tappa kontakten med samhället måste dessutom kommunikationerna förbättras.  Resten är upp till landsbygden själv att bestämma. Om kommunen kan bistå med något måste man därför finnas där för att lyssna. Vänsterpartiet tror att kommunen måste låta sig styras av landsbygden, istället för att allt som oftast försöka styra den.

 

 

Vänsterpartiet i Gällivare kommer under mandatperioden arbeta för:

Att satsa extra på de kommunala verksamheter som finns i byarna

Att verka för att Trafikverket rustar upp pendlingsvägar i vår kommun

Att öka samtalen och kontakten med landsbygdsborna.

 

 

 

Miljö

Det är lätt att bli nedslagen när man läser om klimatförändringarna,oljeresurser som sinar, om bristen på dricksvatten och om utfiskandet av haven. Om att vi måste börja ställa om, och det illa kvickt. Röster hörs från allt fler som tidigare tvivlat – vi måste börja ta bättre hand om vår planet, men hur?

 

Gällivare kommun kan absolut inte göra allt, men det finns sådant vi kan göra. Som dessutom alla skulle tjäna på. Det kan handla om allt från närproducerad mat i kommunala verksamheter till byggnation av solcellspark. Kortsiktigt kan det svida i plånboken, men i längden gynnar det både miljö och medborgare.

Långa transporter, fossila bränslen och resursslöseri är varken billigt eller bra för miljön. Det är dags att vi börjar använda sådant det finns nästan obegränsat av istället för sådant som håller på att ta slut. Kunskaperna finns.

 

Vänsterpartiet i Gällivare kommer under mandatperioden arbeta för:

 

Att Införa gratis kollektivtrafik för alla – kan Kiruna kan vi!

Att öka andelen ekologiska och när producerade varor i den mat som tillagas inom kommunal verkasamhet- det räcker inte bara med mjölken!

Att utöka källsorteringen till att innefatta även kompostering- matavfall kan bli både jord och biogas!

Att låta kommunal verksamhet gå i bräschen för användande av elbilar – de fungerar faktiskt i minusgrader!
 

 

Kultur och fritidVår kommun befinner sig i en brytningstid. Många minnen och byggnader måste lämna plats för gruvan. Tillsammans har vi alla ett gemensamt ansvar att försöka bevara och förvalta Malmbergets nästintill helt försvinnande mångsidiga och rika kulturarv. Vänsterparitet kommer att göra allt i sin makt för att kommunen och företaget LKAB tar sitt ansvar fullt ut i denna process.

 

Vänsterparitet anser att ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv är en grund om vi vill utvecklas och räknas som ett attraktivt samhälle. Vi vet idag också att kultur är mycket hälsofrämjande och att just kultur- och fritidsaktiviteter har blivit en allt viktigare del i människors vardag och faktiskt styr över var människor väljer att slå ner sina bopålar.

Kultur och fritid måste ses som prioriterade områden när vi pratar om ett attraktivt samhälle. Menar vi allvar måste vi satsa på ett brett och varierat utbud av både kultur och fritidsaktiviter om vi tror att barn, unga och familjer ska välja att leva i Malmfälten.
 

Vänsterpartiet i Gällivare kommer att arbeta för:

 

Att byggnader för kultur och idrott byggs centralt i Gällivare. Så många barn och unga som möjligt ska själva kunna ta sig sina aktiviteter.

Att fler kulturarrangemang skapas för unga, barn och familjer

Att det finns dygnet-runt-service, så att man via hemsidan kan få fram ansökningsblanketter och boka och hyra lokaler.

Att vi ska värna om den fantastiska möjligheten vi har i Gällivare; att i stort sett kunna ta på sig skidorna hemma och åka direkt ut i spåren.

Att skoterspår är tillgängliga från bostadsområden. Vi vill också att spåren ska vara ordentligt pistade, precis som skidspåren.

Att ett utomhusgym byggs

Att kontinuerliga föreningsdialoger genomförs för att utveckla föreningslivet utifrån behov.

Att stödet till all kultur via studieförbund och föreningsliv stärks.

Att vi utvecklar museet i samverkan med våra stora gruvföretag och besöksnäring. Vi ska tillvara det unika att vi är Europas Mineralstad ett och att vi har många dagar med sämre väder på vintern då turister och ortsbor med familjer behöver något annat.

 

Kopiera länk