artikel

Vänsterpartiets budget

Gällivare kommun har en relativt stark ekonomi även om de två kommande åren ser ut att bli aningen kärvare. Men eftersom Gällivare kommun haft stora överskott i flera år och 2013 beräknas ge ett överskott på cirka 70 miljoner så finns nu möjligheten att använda delar av överskottet kommande år.

Vänsterpartiet i Gällivare föreslår att 25 miljoner av överskotten används under 2014 och 2015 för att överbrygga de sparkrav som annars blivit resultatet.

Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag prioriterat tre områden högre än andra viktiga saker. Det är barnen våra gamla och en upprustning av vårat samhälle.

 

Jag vill redan i min inledning passa på att förklara varför det i vårt förslag ser ut att bli ett rejält överskott 2016 och varför vi på skolans och socialnämndens budget lägger engångspengar under 2014 och 2015.

 

Det kommer sig av att vi vill invänta bl.a. utredningen av skolstrukturen samt socialnämndens pågående arbete om personalbehov framöver men också hur framtida äldreomsorgen skall se ut.

När dessa är klara så kommer Vänsterpartiet att återkomma med förslag till eventuella ram höjningar.

 

Under de senaste åren har skolan haft svårigheter med att klara budgeten och ge våra barn en god utbildning. Från skolan har man klart visat att man lever med en alltför gammaldags skolstruktur men också en samhällsomvandling som inte enbart kostar mer än den smakar men också försvårar en bra utbildning.

 

Därför är det viktigt att utredningen om den framtida skolstrukturen blir klar senast våren 2015 så att vi i fortsättningen kan ge våra barn en bra skola där elevernas behov står i centrum.

 

Vi blir fler och fler äldre och som gärna vill bo hemma så länge det bara är möjligt. Det innebär ökade ansträngningar för socialnämnden att klara de äldres behov och därför pågår det ett arbete med att se över hur man skall organisera hemtjänst och äldre boenden.

Socialnämnden påverkas också av den samhällsomvandling som pågår.

 

Vänsterpartiet kommer att göra allt för att vi i fortsättningen skall ha en bra och trygg ålderdom i Gällivare kommun vare sig vi vill bo hemma så länge det går eller har stora behov och ett kommunalt boende.

 

Många kommunmedborgare tar ofta upp diskussion om behovet av en upprustning av gator, vägar, trottoarer, grön områden o.s.v.

Därför vill Vänsterpartiet påbörja en större upprustning genom att föreslå ökade investeringsmedel till detta 2014 och 2015 vi återkommer med 2016.

 

Naturligtvis finns det utöver dessa tre högt prioriterade områden även andra prioriterade frågor för Vänsterpartiet. Bland annat tror vi att en fortsättning och en ökning av pensionärsservicen är viktig och som också kan påverka socialnämnden positivt.

 

Vänsterpartiet vill också påbörja en kvalitetshöjning av elevernas behov av en utökad elev hälsovård genom att tillskjuta medel till fler skolkuratorer och skolsköterskor 2016.

 

När det gäller den totala investeringsramen så blir det en kraftig ökning som inte enbart är en ökad ambition utan där finns objekt som skall bekostas av samhällsomvandlingen inom parentes LKAB.

 

Vi måste under den närmaste tiden klara ut hur investeringsobjekt som beror på samhällsomvandlingen skall budgeteras som det är idag så hamnar det på kommunens budget och försämrar resultatet.

 

Detta är i korta ordalag hur Vänsterpartiets budget ser ut och hur vi ser på de kommande åren. För Vänsterpartiet ligger prioriteringen nu och tidigare år på barnen och våra gamla men också en upprustning av samhället.

 

Vänsterpartiet kommer under respektive nämnd/styrelse att återkomma med våra konkreta förslag.

 

Axplock Vänsterpartiets Budget förslag på ”satsningar”!

Kommunstyrelsen 2014 2015 2016
Investeringar
Markförvärv / Planarbete
20 mkr  

20 mkr

 
Drift
Social   investeringsfond
 

2 mkr

 

2 mkr

 

2 mkr (ram)

Taxor
Ingen höjning av Tätorts   taxan för barn och unga.
     
Service och tekniknämnden 2014 2015 2016
Investeringar
Upprustning av   samhället
Gångväg Malmheden
Trafikåtgärder/trygga skolvägar

Tillgänglighet o   upprustning av lekplatser

Spontan   idrottsplats Tallbacka

Tillgänglighet Dundret   som fritidsområde

Hellnerstadion

Ridhuset

Gångstig   Treenigheten

Rondell   Cellulosavägen

Inköp,   installation nytt passage system

 

26 mkr

300.000kr

300.000kr

800.000kr
500.000kr

250.000kr

7 mkr

 

1 mkr

2 mkr

3,5 mkr

 

28 mkr

3 mkr

300.000kr

Återkom.

 

Återkom.

5 mkr

300.000kr

1 mkr

2,2 mkr

300.000kr

Återkommer

3 mkr

300.000kr

Återkom.

 

 

 

3 mkr

 

 

300.000kr

Drift
Pensionär service
 

1 mkr

 

1 mkr

 

1 mkr (ram)

Barn- utbildning och kulturnämnden 2014 2015 2016
Investeringar
Bokbuss

Bibliotek,   ”datasystem”

 

3,5 mkr

150.000kr

 

 

550.000kr

 
Drift

Garanterad   undervisningstid

 

Ansvar ungdomar   som slutat gymnasiet

 

Kuratorer,   skolsköterskor

 

4 mkr (engångs)

265.000kr
(i ram)

 

4 mkr (engångs)

 

Återkommer

utifrån behov

 

 

1,5 mkr (ram)

Socialnämnden 2014 2015 2016
Investeringar
Nytt verksamhetssystem

Nytt boende   socialt stöd

Dagcenter   handikappomsorgen

 

275.000kr

3,6 mkr

2 mkr

 

 

20 mkr

10 mkr

 

 

16 mkr

10 mkr

Drift

Barn o   ungdomsboende
Arbetskläder

 

Personal   Äldreomsorgen

 

5,3 mkr
(ram)

1,3 mkr
(ram)

1,5 mkr (ram)

4 mkr (engångs)

 

 

 

1 mkr

(ram)

 

 

4 mkr

(engångs)

 

 

 

 

 

Återkommer

Utifrån behov

 

 

Kopiera länk