artikel

Remissvar Fördjupad översiktsplan

Gällivare den 6 september 2013

Vänsterpartiet anser att planen har ett bra pedagogiskt upplägg och på det sättet är mycket lättläst. Detta gör också troligaste att den blir lättare att använda i all fortsatt planering och att den blir det strategiska dokumentet som det är tänkt att den ska vara.

När det gäller innehållet har Vänsterpartiet följande synpunkter.

Bra
I många av de områden för bostäder som läggs i planen rekommenderar man blandad bebyggelse detta tycker Vänsterpartiet är bra. Vi tror på att man blandar hyreshus, villor, radhus för att få en blandning av många olika grupper av människor.
Planen tar upp att samla kommunala funktioner inom gång avstånd och att
”områden för idrott, kultur och rekreation ska finnas i nära anslutning till ”där folket bor” det tänker Vänsterpartiet är nödvändigt.
Att ha en prioriterings ordning för områden som avsätts för bostäder är bra då vi på detta sätt får en långsiktigplanering och kan samordna mycket. Viktigt att tänka på att detta dock är en långsiktig plan och att utvecklingsplaner/detaljplaner sedan tas fram för de olika områdena när det eventuellt är dags att bygga där.
Bra även att planen lyfter övervägande hur Malmhedens ska utvecklas kontra centrum då vi ser att trender är på gång att ev. förändra detta mönster.
I planen står också att ”Kulturstigen som sträcker sig längst Vassaraälven kan utvecklas som den del av Gällivares turism och kulturutbud samt som rekreationsstråk” (s 37) Det anser vänsterpartiet är bra för att säkra att detta fortfarande är tillgängligt för allmänheten vid ev. bebyggelse.

Bort
Under rubriken skapa förutsättningar för hållbara bostäder och lokaler (s 26-28):
All typ av verksamhet som är i behov av tillfälliga lokaler på kort och långt sikt bör kunna lokaliseras till MBGT och att man ska ta fram en kapacitetsplan för detta tycker vi ska strykas. Att man behöver använda lokaler i Malmberget under tiden man bygger i Gällivare är helt ok men att använda dessa på LÅNGT sikt tänker vi är omöjligt utifrån det avtal som är framtaget.
Vänsterpartiet anser även att man ska stryka Gällivare i planen på de ställen det står att ”kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer” ska planeras i Gällivare. Detta då det kan finnas andra områden som blir lämpligare ex. Koskullskulle, Östra Malmberget.

Övrigt
Vänsterpartiet anser att man bör lyfta in mer i planen om kultur och kulturens betydelse för ett samhälle i utveckling. Det finns även vissa redaktionella ändringar som behövs göras. Under vissa stycken stavas Koskullskulle fel flertalet gånger. Älvens förskola finns inte heller med under förskolor. Man kan behöva titta igenom lite under ”offentlig service” då det även kan finnas sådant som förändras under processen att ta fram planen.

 

Jeanette Wäppling / för Vänsterpartiet

 

Kopiera länk