artikel

Reservation Bostadsförsörjningsplan

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget lagt förslag 

”att anta bostadsförsörjningsplanen”.

 Vänsterpartiet anser att återremissen enbart fördröjer kommunens möjlighet att planera långsiktigt eftersom kommunen idag saknar en Bostadsförsörjningsplan.

 Vänsterpartiet anser att förslaget på Bostadsförsörjningsplanen är en god grund för kommande arbeten och ska ses som ett levande dokument utifrån vad som framkommer under kommande planeringsperioder.

 

Gällivare 121217 

Vänsterpartiet genom

 

 Jeanette Wäppling

Kopiera länk